top of page

                                                                         ב"ה

סגולות ללידה קלה

 • קרוב ללידה לקרוא פרק כ'  ו- כט' שבתהילים

 • הפרשת חלה.

 • תזהר לאכול בכל מוצאי שבת סעודת מלוה מלכה שהיא סעודת דוד המלך. ותאמר לשם מצות סעודת מלוה מלכה.

 • לתת סכום כסף כתמיכה לתלמיד חכם.

 • טבילה בחדש התשעי.

 • להשתדל שהבעל יפתח את ההיכל במשך ההריון.   

 • כשמתחילים צירים חזקים לשתות מעט יין, או לשתות מיץ פטל.

 • לעלות ולרדת במדרגות.

 • הבעל יאמר 7 פעמים מזמור כב' בתהילים וכן מזמור ק' פעם אחת.

 • לומר בשעת הלידה את הפסוק שבפרק יט' "והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש כגבור לרוץ אורח" 7 פעמים.

 • לכוון בזמן הצירים לתפילות עבור יהודים שזקוקים לישועה, זווג, ילדים , בריאות וכו', והמתפלל על חברו נענה תחילה ושיהיה במזל טוב.

 • להוריד מעל ידה אבן היהלום.

 • ילחוש באוזנה אותיות פועה.

 • לאכול אתרוג שברכו עליו גדולי הדור ולקחתו כשמתחילה הלידה.

 • שמן נבט חיטה למרוח באזור. מרכך את העור.

 • לקרוא מפטיר יונה בשעת הלידה. הבעל או המשפחה.

שעת רצון

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

שעות רצון לתפילות

 • כל לילה בחצות ובאשמורת הבוקר,(משעה קודם עלות השחר, והשיא הוא בשעת עלות השחר במדוייק)

 • בתפילת מנחה של שבת קודש.

 • זמן פתיחת ההיכל.

 • בסיום שיעור תורה.

 • בשעת הברית אם יש שם צניעות וקדושה.

 • כל רגע של מצוה הוא שעת רצון.  

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
בליל שבת, בעלי מברך אותנו אחרי אשת חיל לפני הקידוש, כדי שלא יהיה הפסק בין הקידוש לנטילת ידים, האם טוב עושה? הרב אמר אחרי הקידוש לברך המשפ'
תשובה
בקידוש מתכפרים העוונות , והוא שעת רצון לקבל הברכות אחרי שנטהרנו .

 

 

 

קובץ סגולות ללידה קלה להדפסה

bottom of page