top of page

 

 

כל בוקר

כל בוקר אנו נעשים כבריה חדשה

לכן מיד כשנתעורר נאמר:

"מודה אני לפניך מלך חי וקיים

שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך"

 

 

המילים הראשונות שאדם אומר בתחילת היום קובעות מאד לסדר היום

לכן כדאי לאמר אחרי מודה אני:

 

יהי רצון מלפניך רבונו של עולם,

שרגלי יוליכוני רק למקומות טובים,

ולא אכשל ולא אכשיל אחרים

ותשרה שכינה במעשה ידי.

ותן לי הצלחה שאעשה את רצונך

ולא יכשלו בי בני אדם ולא אכשל על ידם.

 

bottom of page