top of page

 

 

תפילה לזיווג ליום ט"ו בשבט-

מאת הרב אלנקווה

 

"ריבון העולמים, בתורתך הקדושה ציוותנו "ואתם פרו ורבו"

 וזו מצוות עשה הראשונה שבתורה. לפרות ולרבות.

הנני עבדך/אמתך פב"פ מפיל תחנונים לפניך ביום ראש השנה לאילן ביום היסוד, הכלול בימי השובבי"ם, שתזכה אותי למצוא מהרה את האישה/האיש,

אשר ייעדת לי להקים עמה/עמו בית.

ואמנם קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף בבחינת "בכושרות בכי ושירות",

אך לפניך ריבון העולמים אין קושי ואין יגיעה ובידך

להראותני מהרה את הדרך הישרה והטהורה.

תן בליבי שלא אכשל במראה עיני, ותהא הבחירה

לשם הקמת בית בקדושה ובטהרה.

ובכוח סגולת היום הקדוש הזה, הוא ראש השנה לאילן ובכוח מצוות

הברכות ואכילת פירות הארץ הקדושה וקיום המצוות התלויות בארץ,

תזכני בכלל כל עמך, לבניית בית נאמן בקדושה ובטהרה בשמחה ובמהרה.

ושמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, אמן."

 

וטוב לתת צדקה לעניים ולבקש מהם שיתפללו עליכם, אמן.

 

מהלכות ומנהגי ט"ו בשבט

 

אין אומרים תחנונים ונפילת אפים בט"ו בשבט.

יש נוהגים לעשות לימוד בליל ט"ו בשבט וקוראים במשנה ובזוהר מענינא דיומא, ונדפס במיוחד לכך ספר "פרי עץ הדר" וכן ספר "פרי חדש" וכל הקורא  פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם.

 

נהגו בתפוצות ישראל להרבות בברכות פרי האילן ולהתפלל לה' ית' שיחדש עלינו ועליהם שנה טובה.

    ונוהגים לברך על  30 מיני פירות , הנחלקים לשלוש קבוצות:

פירות שנאכלים בקליפותיהם, פירות שהגרעין בפנים, ופירות שהקליפה בחוץ.   

(ויש נוהגים לברך לפחות על ט"ו פירות או 7 המינים)

כתב הירושלמי:  "עתיד אדם ליתן דין וחשבון על כל מה שראתה עינו ולא אכל”…

ורבי אליעזר היה מצמצם מפרוטותיו וקונה ואוכל מכל מין של פרי חדש.

ידוע שלפעמים יש במאכלים נשמה שצריכה תיקון, לכן צריך לאכול בדרך ארץ גדולה,

 ולברך עליהם בתחילה ובסוף. וכשמברכים את הברכה הנכונה,

 אותה נשמה מגיעה לתיקונה המלא ונעשית מליצת יושר עלינו בשמים.

יברך הברכה במתינות ובכוונת הלב

בזכות אכילה בנחת, שלא בהלעטה, ואמירת דברי תורה על השולחן, זוכה ששני מלאכים מברכים לו שיזכה ששולחנו יהא מסודר בשפע ובברכה וכל טוב. (קדושת ישראל)

 

קבלת חיות וכח מהברכה

"השתדלו לומר כל הברה לאט בקול ובנחת. כי אי אפשר לתאר ולשער מה מחוללות הברכות שלנו למעלה בעולמות העליונים. עשרות ומאות מלאכי רחמים עוזבים את ההיכלות שלהם ויורדים אליכם להגביה את ברכת "שהכל נהיה בדברו" שאמרתם, לכבוד ה'. עשרות נשמות של צדיקים בגן עדן מקבלים חיות וכח מברכה אחת שאמרתם בכוונה". (רבנית קוק)

 

ומעשה ברב שפגש בדרכו ערבי  שרצה  להרגו. אמר הערבי לרב: "מה בקשתך האחרונה?" - "כוס מים" - ענה הרב. הביא לו הערבי מים  והרב בירך "שהכל נהיה בדברו". לפתע עבר במקום "שייח" שאמר לאותו ערבי: "תהרוג את כל היהודים אך אל תיגע ברבם", וכך ניצל הרב.  בסעודת ההודיה שערך,  שאלוהו תלמידיו למה ביקש כוס מים  ואז סיפר להם שקבלה בידו, שעל ידי ברכת "שהכל" בכוונה, ניתן לבטל גזרות רעות ואין שליטה לשום  בריה להזיקו.

כי האדם עץ השדה

 

לא להתפעל משום בריה

צריך להרגיל עצמו להיות כמו האילנות, אף שפוגעים בהם, ובועטים בהם, הם גדלים וצומחים ומוציאים פירות ערבים ומתוקים, כמו כן האדם אף על פי שמחרפים ומבזים אותו   צריך להמשיך להיות אדם טוב, ולעשות טוב וחסד עם כל אחד. כי כשאדם זוכה לבטל את עצמו ולמרות שמחרפים ומגדפים ומשפילים אותו ומדברים עליו כל מיני רעות, ועם כל זאת הוא ממשיך לעשות צדקה וחסד לאנשים, זה מגלה שנשמתו היא נשמה טהורה, ועל כן הוא יגדל תמיד וילך מעלה מעלה.

 

האדם עץ השדה

כמו שכל אילן ואילן צומח מעצמו ומקבל יניקתו וחיותו משורשו, ואינו יונק ומקבל חיותו מאילן אחר, וכך מוציא פירות טובים. כך צריכים אנו להרגיל עצמנו שכל אדם הוא עולם בפני עצמו, וכל אחד ואחד מקבל חיותו מה' יתברך. וכך נצליח ונהיה כמו האילנות הנותנים פירות יפים הראויים למאכל, והכל נהנים מהם,  ועל כן אסור להתבלבל מאחרים. הן כשמסתכל ומביט בהצלחת אחרים ובכישלון עצמו, שאז נשבר לגמרי, ונדמה לו כאילו הוא לא יוצלח לשום דבר, והן כשמסתכל בכישלונות אחרים ובהצלחת עצמו, שאז הוא מתגאה על הבריות. כי תיכף כשהאדם מרגיל את עצמו לחיות את חייו בצורה כזו, שלא להסתכל על אחרים, אז הוא מאושר בחייו. כי הוא יתברך נותן לכל אחד ואחד את חייו ואת פרנסתו ואת הצלחתו.

 

האדם דומה לאילן.

כמו שהאילן שרשיו מכוסים תחת האדמה, וכל מה שהשרשים נשרשים יותר באדמה, האילן גדל וצומח יותר יפה, ומוציא פירות ערבים ומתוקים, כמו כן האדם, כל מה שמכסה ומסתיר את עצמו, והוא עניו אמיתי כך הוא יגדל ברוחניות ובגשמיות, ויוציא פירות מתוקים, וכולם יאהבו אותו.

 

לימוד מוסר מהאילנות

אף שעבר על האילנות קיץ וחורף רוחות וגשמים, קור וכפור, חום ושרב, עם כל זאת הם מחזיקים מעמד, וגדלים וצומחים ועושים פירות טובים ומתוקים, כמו כן אף שעובר על האדם כל מיני צרות ויסורים וסובל כל מיני צער, ובכל פעם נדמה כאילו אבד מנוס ותקוה, ילמד מהאילן,  שעומד איתן על אף כל העובר עליו ואחר כך מוציא עלים יפים ופירות נחמדים. כמו כן צריך כל אדם לידע, אף שיש לו מצבים מאוד קשים בחייו,  יחזק עצמו וסוף כל סוף יבוא היום שיתהפך הכל לטובה.

 

השגחה פרטית

בכל אילן ובכל עשב ודשא יש כוונה עמוקה למה נברא, כי הכל נברא בחשבון צדק ובהשגחה  גדולה עד שעל כל עשב ועשב יש מלאך שממונה עליו ואומר לו גדל. והכל נברא בשביל האדם שיהנה מהם ויזכה להכיר את גדולתו יתברך.

קול מרן 073-7-860-860

יש נשים ששומרות את האתרוג מסוכות עד טו בשבט. לאחר סוכות הן עושות ריבה מהאתרוג ושומרות אותה לטו בשבט –  והיא סגולה בדוקה ללידה קלה  

וכן מנהג טוב ויפה לתת בטו בשבט 91 פרוטות כמנין אילן. (מהרבנית מקלה ע"ה מתוך דף סגולות לטו בשבט )

bottom of page