top of page

ראש חודש

ליקוט מהספר חודש בציון

 • יום ראש חודש הוא נכבד ויקר, ומעלתו גדולה מאוד ושערי שמים בו נפתחים ושקול כמו שבת ומועד. והוא יום מנוחה לחיים ולנשמות הנפטרים. כל קדושת החודש כלולה בו.

 

 • מעלה מיוחדת יש ביום זה, כי שער הרחמים בגן עדן אשר סגור כל ימי החול, נפתח בכל יום ראש חודש. וביום זה נגזרים מעשה בני האדם, והתפילות מתקבלות בו ביותר.

 

 • לכן יתפלל ויבקש עבור כל ימי החודש שיהיו מבורכים ומוצלחים.

 

 • ביום ראש חודש מצוה לעשות סעודה ולכל הפחות יוסיף מאכל נוסף ממה שרגיל בו. (סעודה עם לחם וברכת המזון).

 

 • נוהגים להרבות האורות בראש חודש .

 

 • נוהגים לברך איש את רעהו בברכת חודש טוב ומבורך.

 

 • ירבה בצדקה ביום זה יותר משאר הימים.

 

 • לימוד תורה ביום ראש חודש מרובה מעלתו מאוד, ויכול להקנות לנפשו השגות גדולות על ידי עסק התורה ביום זה, כי יש בו הארת נפש יתירה.

 

 • אין עולים ביום ראש חודש לבית העלמין.

 

 • טוב לומר בכל ליל ראש חודש את הפסוק "לישועתך קיויתי א-דוני" 30 פעם, להצלחת 30 ימי החודש. מרבנו יוסף חיים  (מדורש ציון)

 

 • יש הנוהגים ללבוש בגדים מיוחדים לכבוד ראש חודש מכיון שיש בו לאדם נפש יתירה.

תפילה נפלאה לחודש טוב ומבורך

 מהבן איש חי זצוק"ל

 

אלו-הינו ואלו-הי אבותינו, חדש עלינו את החודש הזה, הוא חודש________,
לטובה ולברכה,   לששון ולשמחה,   לחיים טובים ולשלום.
ויהיו כל ימי החודש הזה, הוא חודש ______,

ברוכים, טובים ומתוקנים. ותבשרנו בהם בשורות טובות, ותשמעינו בהם ששון ושמחה.

ותחוננו בהם חכמה, בינה ודעת מאיתך, ונהיה מדובקים בתלמוד-תורה.

ותשלח ברכה והצלחה והרווחה בכל מעשינו.
ותפתח לנו ולכל ישראל אחינו:

שערי אורה,
שערי אהבה ואחוה,
שערי ברכה,
שערי בינה,
שערי גדולה,
שערי גילה,
שערי דעת,
שערי הוד והדר,
שערי הרוחה והצלחה,
שערי ועד טוב,
שערי ותרנות,
שערי זכויות,
שערי חדוה,
שערי חוכמה,
שערי חמלה,
שערי חיים טובים,
שערי חן וחסד,
שערי טובה,
שערי ישועה,
שערי כלכלה,
שערי לימוד תורה לשמה,
שערי מזון טוב,

שערי נדיבות,
שערי נעימות,
שערי סמיכה,
שערי עזרה,
שערי עושר,
שערי פדות,
שערי פרנסה טובה,
שערי צדקה,
שערי צהלה,
שערי צמח,
שערי קוממיות,
שערי קרון-פנים,
שערי רפואה שלימה,
שערי רצון,
שערי רחמים,
שערי שלום,
שערי שלוה,
שערי תשובה,
שערי תורה,
שערי תפילה,
שערי תשועה.

 

"תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את פניך, נעימות בימינך נצח".
"יהיו לרצון אמרי-פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי".

 

 

היום הראשון של החודש קרוי ראש חודש. כאשר החודש מלא (בן שלושים יום), גם יום השלושים הוא ראש חודש ובמקרה זה יומים רצופים הינם ימי ראש חודש. 

 

שבת מברכים

בשבת שלפני ראש חודש, אומרים את ברכת החודש. היא נאמרת לפני תפילת מוסף ומודיעים בה מתי יחול ראש חודש. בנוסח ברכת החודש מוסיפים תפילה שיחדש ה' עלינו את החודש הבא עלינו, לטובה ולברכה ושיזכה אותנו בחיים ארוכים, חיים של שלום, ברכה, פרנסה ועוד. 

 

התפילות בראש חודש

בתפילות ערבית, שחרית ומנחה בראש חודש מוסיפים בתפילת שמונה עשרה "יעלה ויבוא".

 

סעודה בראש חודש

מצוה להרבות בסעודת ראש חודש.

בראש חודש מוסיפים בברכת המזון בכל הארוחות "יעלה ויבוא" (משערי הלכה)

 

 

 

מתוך תשובות של הרב בן ציון מוצפי שליט"א

 

שאלה  
שלום לכבוד הרב 
מה העניין לצום בערב ר"ח?  תודה. 
תשובה 
בספרים כתבו כמה טעמים, והאחד מהם כתב הרמ״ק ז״ל כי יום האחרון בחודש מסוגל לכפר על כל ימי החודש, והוא נקרא ״יום כפור קטן״. גם משום מיעוט הירח שקיטרגה והתמעטה, והדבר ניכר יותר בסוף החודש.

 

 

ראש חודש מוזכר בתורה, והוא אסור בתענית ובהספד. 

 

שאלה 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א
שמעתי על סגולה לחזור מספר פעמים על איזה משפט בראש חודש על מה מדובר

 

תשובה
לישועתך קיויתי א-דוני . 30 פעם מרבנו יוסף חיים שכן כתב מור אבי בשמו .

 

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

בזוהר הקדוש כתוב כי שער הרחמים הוא שער המזרח בהר הבית וכנגדו שער התפלות בשמיים סגור בכל ימי השבוע חוץ משבת וראש חודש כמאמר הפסוק שער החצר הפנימית וכו', וביום השבת יפתח וביום החודש יפתח. ורבנו האר"י ז"ל גילה בזה סודות נעלמים על מעלת ראש חודש שהעולמות העליונים פתוחים לקבלת התפלות. 
 

וידוע הוא מה שאמרו בתלמוד בבא מציעא פ"ה, ב. על רבנו הקדוש הוא רבי יהודה הנשיא שמינה את רבי חייא ובניו להתפלל על ביאת המשיח. והיה זה ביום ראש חודש כפי שאליהו הנביא גילה לו. 

וכתב רבנו המהרש"א ז"ל בחידושי אגדות שם, "כי זה היום אשר בו חידוש הלבנה הוא רמוז על התחדש מלכות ישראל לעתיד ויום מוכן להתפלל על דבר זה כמאמר נוסחו וללבנה אמר שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שגם הם עתידים להתחדש כמותה כו' והוא שאמר דאי תקפי היום בראש חודש ברחמי הוו מייתי ליה למשיח". 
ועיין בזוהר הקדוש אחרי מות ע"ט. ופרשת נח ע"ה, א. ותראה נפלאות.

 

ראש חודש – יו"ט לנשים 
ידוע שהנשים לא נכשלו בחטא העגל, ושכרם הוא, שראש חודש נעשה להם כיום טוב, ונהגו שלא לעשות בו מלאכות קשות כגון: כיבוס (ולאו דוקא כמו שהיו מכבסים בטורח גדול על שפת הנהר, אלא כל כביסה אסורה) או גיהוץ. אבל אם ישנה סיבה מיוחדת שצריכה לכבס או לגהץ – מותר 

 

 
 
 
 
bottom of page