top of page

פסוקים שטוב לאמרם

בכל עת ובכל שעה קשה

מתוך תשובה של הרב בן ציון מוצפי שליט"א

טוב להשתדל לקרוא פרשת העקידה מתחילת אלקינו עד רבונו של עולם כמו שכבש וכולי עד והארץ אזכור.   

טוב לומר ויהי נעם.... (7 פעמים) סוף  פרק  צ'

 

"מזמור יושב בסתר עליון" (פרק צא' .פעם אחת).

 

שיר למעלות אשא עיני...

 

לומר פסוק: "ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים מקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח".(3 פעמים). בראשית יט' יא) 

 

לומר למנצח בנגינות מזמור שיר (בצורת המנורה)

 

תפלת "אנא בכח".

 

למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה (פרק כ בתהלים).

התורה מלשון הוראה –

ספר הוראות לשימוש נכון בבריאה.

 

הקב"ה הסתכל בתורה וברא את העולם

לכל מכונה יש הוראות יצרן שאם נלך לפיהם המכונה תפעל לאורך זמן, אך אם נלחץ על הכפתורים הלא מתאימים, מהר מאוד המכונה תתקלקל .

התורה היא ספר הוראות שהקב"ה נתן לנו כיצד לחיות בצורה הטובה והנכונה ביותר. וכאשר אנו עושים את הכתוב בתורה, הכל הולך למישרין.

 

"הפוך בה והפוך בה דכולא בה", (מסכת אבות). כלומר:

 התורה כוללת כל מדע וחכמה, ועל ידה תדע הכל,

כי בה גנוזים וספונים כל המציאות וסתרי הטבע.

 

מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת

העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, ומי שטרח בערב שבת,  יאכל בשבת.

מי שתיקן את מעשיו בעולם הזה יקבל את השכר בעולם הבא, ולהיפך.

כיום מוכח מבחינה מדעית שהנשמה נשארת ומרגישה גם לאחר מות האדם ואחת ההוכחות היא המוות הקליני. אנשים רבים שנחשבו כמתים מבחינה רפואית, חזרו לחיים וספרו תיאור מדוייק על הנעשה עם גופם בזמן היותם במצב של מוות קליני ויש שתיארו כיצד עמדו בדין בפני בית דין של מעלה וכיצד החזירו אותם על תנאי שישפרו מעשיהם.

 

אם אתה מאמין שיכולים לקלקל תאמין שיכולים לתקן

הרבה נבואות שאינם ניתנות לחיזוי מראש, ניתנו לעם ישראל על ידי חז"ל הקדושים, וזאת נחמתנו כי גם ההבטחה על ביאת המשיח והגאולה בודאי תתקיים.

 

הכותל אינו חרב לעולם

הבטחה נבואית שהכותל המערבי לא יחרב לעולם. במשך אלפים שנה עברו על ירושלים מלחמות רבות, והיא נחרבה ונבנתה לכל הפחות תשע פעמים! אך הכותל באורח פלא נשאר ניצב כמו שהיה עד היום. כפי שהבטיח בורא עולם.

 

70 שנות גלות בגלל 70 שמיטות שלא שמרו.

התורה הזהירה לא לעבוד את האדמה בשנת השמיטה: עבירה על ציווי זה תגרום לגלות. ואכן הגלות אחרי חורבן בית ראשון נמשכה שבעים שנה, כמספר השמיטות שלא שמרו מיום כניסתם לארץ.

 

מצב ישראל לפני הגאולה

בספר ירמיה כתוב: "הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ בם עוור ופסח, הרה ויולדת יחדיו. קהל גדול ישובו הנה. בבכי יבואו ובתחנונים אובילם, אוליכם אל נחלי מים בדרך ישר לא יכשלו בה". (והנה רואים אנו שהנבואה התגשמה ובאו יהודים מכל קצוות העולם לישראל).

 

שממת הארץ בזמן הגלות

בזוהר שנכתב לפני כ- 1800 שנה כתוב: "ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה, בשעה שהיא ריקה מכל.. התורה הזהירה שאם תהיה סטיה מחוקי התורה תשקע הארץ בישימון ולא תתן פריה עד שוב בניה אליה - ואכן שום אומה לא הצליחה להפריח את שממות ארץ ישראל במשך אלפים שנות גלות  והנה יהודים חוזרים לארץ ישראל, וארץ ישראל פורחת, הופכת את עורה ומכירה את בעליה האמיתיים.

 

 

מתוך הספר נשים מספרות על עצמן של הרב אלון פרחי

 

מהו חבלי משיח?

ההסבר הפשוט הוא, שחבלי משיח" הוא מלשון חבלי לידה ויסורים... ואחר כך היא יולדת, כך יהיה באותו הדור שלפני ביאת המשיח, שהצרות והיסורים יהיו קשים מנשוא...עד בואו של המשיח. זה ההסבר הפשוט.

 

הסבר אחר ונפלא ל"חבלי משיח" שבדורו של משיח הקב"ה כביכול ימתח "חבל" אחד ארוך מסוף העולם ועד סופו וכל עם ישראל יאחזו ב"חבל" הזה. הקב"ה יאחוז בקצהו של אותו "חבל" וינער ויטלטל אותו עד שכולם יטולטלו באויר (כלומר לכולם יהיו נסיונות קשים).

לא כולם יוכלו להחזיק מעמד בטלטול חזק שכזה. ורבים יפלו ארצה (הרבה ינשרו מדרך התורה והמצוות ויעזבו לגמרי את הדת)

השוטים יאמרו: "אם הקב"ה מנער אותנו בצורה שכזו (כלומר מביא לנו נסיונות) בודאי שרצונו שנרפה את אחיזתנו בחבל, ועל כן ישחררו ידיהם ויפלו ארצה.

רק החכמים והצדיקים, הנשים והבנות הצדקניות המעטים, יחזיקו בכל כוחם ב"חבל" ולא ירפו את אחיזתם בו (כלומר שאותם צדיקים וצדקניות ימשיכו בעקשנות שלא ליפול לתוך ים התאוות והפריצות...אלא יחזיקו בכל כוחם בשמירת התורה וגדרי הצניעות) והם הם שיזכו באחרית הימים להינצל מכל אותם צרות קשות ונוראות – ויזכו לכל ההבטחות ולכל הנחמות שהבטיחנו הבורא יתברך על ידי נביאיו הקדושים!

bottom of page