top of page

ב"ה

צום תשעה באב


א. מתחילת הצום ועד סופו אסור לומר שלום, ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב ועוד. מותר לומר להתראות בנחמות. 


ב, אסור ללמוד תהלים, חק לישראל, מעמדות, בראשית תמן, שירת הבריאה, ופתיחת אליהו, כל שעות הצום. 


ג, אסור לטייל בחוצות כלל, רק מי שחולה או בדיכאון לא עלינו. 


ד, מותר לומר כל חלקי התפלה ערבית, שחרית מאדון עולם ופרשת העקידה עד סוף עלינו לשבח. 


ה, מצוה וחובה לקרוא הלילה מגילת איכה מהחומש או מספר קינות, וכן מחר לפני הצהריים. אחר כך בדרגת עדיפות שניה לומר קינות. 


ו, מותר ללמוד מגילת איכה עם פירושים, מדרש תנחומא, איכה רבה, ילקוט שמעוני, בקטעים המדברים בענין החורבן, וכן זוהר חדש איכה. 


ז, היום ומחר אין ללמוד דברי נחמה, ויושבים הגברים על הארץ בהפסק כר או שרפרף נמוך. מחר בצהריים בשעה 12.45 קמים מהקרקע ויושבים כרגיל ומפסיקים לומר קינות, ומתחילים לקרוא דברי נחמה כמו בספר ישעיה עם מדרשי הגאולה. 
והשם יתברך יראה בענינו ויחיש לגאלינו.

 

הרב בן ציון מוצפי שליט"א מאתר דורש ציון

 

 

bottom of page