top of page

יום כיפור

"תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"

ראוי ונכון שכל אדם יאמר בערב יום הכפורים שהוא מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדו בין בגופו בין בממונו.

 

 

"כפרות"

נוהגים לעשות "כפרות" בתרנגולים או בכסף ואם עושים בתרנגולים צריך למצוא  שוחט כשר.

 

מדיני יום הכפורים

 

 • מדליקים נרות ומברכים "ברוך אתה…להדליק נר של יום הכפורים.

 • אם יום הכיפורים חל בשבת מברכים בערב שבת: "להדליק נר של שבת ויום הכיפורים".

 • מצוה להרבות בסעודה בערב יום הכפורים. נוהגים להפסיק לאכול 20 דקות בערך לפני השקיעה

 • נהגו שהאב והאם מברכים את בניהם טרם לכתם לבית הכנסת, שיחתמו לחיים טובים, ושיהיה לבם נכון ביראת ה'.

 • יום הכפורים אסור בעשית מלאכה, באכילה בשתיה, ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המטה.

 • כל מלאכה האסורה בשבת מן התורה, אסורה ביום הכפורים מן התורה.

 • אסור לרחוץ במים ביום הכפורים.

 • ביום הכפורים שחרית יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, ויטול שלש פעמים לסרוגין, ולא יכון להנאת רחיצה אלא רק להעביר הרוח הרעה מהידים . ומברך "על נטילת ידים',

 • אסור לנעול נעל מעור ביום הכפורים. לכן חולצים את המנעל לפני הצום והולכים עם נעלי בד ,גומי או עץ.

 • נער בן שלש עשרה שנה, ונערה בת שתים עשרה שנה, צריכים לצום מן התורה.

 • מבדילים על הכוס במוצאי יום כיפור, ואין מברכים על הבשמים בהבדלה אפילו כשחל יום כיפור בשבת (האשכנזים מברכים) וצריך לברך ברכת "בורא מאורי האש" על נר ששבת, דהיינו נר הדולק מערב יום הכיפורים.   

 

 

 
 
bottom of page