top of page

בס"ד     

לישועה בהרבה עניינים

ובפרט בענין השידוכים ושלום בית

מהגאון המקובל רבי יעקב עדס שליט"א

ללמוד בלי נדר בכל יום

פרק כה' במסילת ישרים 

ולהבין את התוכן. אם שוכחים לא נורא

אבל יש ענין להמשיך בזה גם אחרי השידוך בלי נדר.

 

פעמים אדם מתפלל לשידוך והוא לא יודע שמשידוך זה עתידים בעזרת ה' לצאת צאצאים וצאצאי צאצאים ... שיביאו ברכה לכל בית ישראל. דברים שבכלל לא העלה על דעתו. ולצורך כזה דבר עצום צריך יותר תפילות ממה שהוא התפלל עד עתה ולכן לא נענה עדיין. והעצה לזה שיוסיף להתפלל ולהתחנן לה' יתברך מקירות לבו ומהשמים יושיעוהו. (הרב יעקב עדס)

 

פרק כ"ה ממסילת ישרים

מרבנו משה חיים לוצאטו זצ"ל

בדרך קנית היראה

אך דרך קניית היראה הזאת הוא ההתבונן על שני ענינים אמתיים:

האחד הוא, היות שכינתו יתברך נמצאת בכל מקום שבעולם ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול אין נסתר מנגד עיניו לא מפני גודל הנושא ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה והנכבד, הוא רואה והוא מבין בלי הפרש. הוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו'): מלא כל הארץ כבודו, ואומר (ירמיה כ"ג): הלא את השמים ואת הארץ אני מלא. ואומר (תהלים קט"ו): מי כה' אלהינו המגביהי לשבת. המשפילי לראות בשמים ובארץ. ואומר (שם קל"ח): כי רם ה', ושפל יראה, וגבוה ממרחק יידע.

וכיון שיתברר לו שבכל מקום שהוא, הוא עומד לפני שכינתו יתברך, אז מאליה תבוא בו היראה והפחד פן יכשל במעשיו, שלא יהיו כראוי לפי רוממות כבודו. והוא מה שאמרו (אבות פ"ד): דע מה למעלה ממך, עין רואה ואזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים, כי כיון שהשגחת הקב"ה על כל דבר, והוא רואה הכל, ושומע הכל, ודאי שכל המעשים יהיו עושים רושם, וכלם נכתבים בספר אם לזכות או לחובה. ואמנם הדבר הזה אינו מצטייר היטב בשכל האדם, אלא על ידי התמדת ההתבוננות וההסתכלות הגדול. כי כיון שהדבר רחוק מחושינו לא יציירהו השכל אלא אחר רוב העיון וההשקפה. וגם אחר שיציירהו יסור הציור ממנו בנקל אם לא יתמיד עליו הרבה. ונמצא שכמו שרוב ההתבונן הוא הדרך לקנות היראה התמידית, כן היסח הדעת וביטול העיון הוא המפסיד הגדול שלה, יהיה מחמת טרדות או ברצון, כל היסח דעת ביטול הוא ליראה התמידית.

הוא מה שצוה הקב"ה אל המלך (דברים י"ז): "והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלהיו". הא למדת שאין היראה נלמדת אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת. ותדקדק שאמר "למען ילמד ליראה", ולא אמר למען יירא, אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע, כי אדרבא רחוקה היא ממנו מפני גשמיות החושים, ואינה נקנית אלא על ידי לימוד, ואין לימוד ליראה אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק, והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד בשבתו, בלכתו, בשכבו, ובקומו, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר, דהיינו: אמיתת המצא שכינתו יתברך בכל מקום, והיותנו עומדים לפניו ממש בכל עת ובכל שעה, ואז יירא אותו באמת, והוא מה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר (תהלים פ"ו): הורני ה' דרכך אהלך באמתך יחד לבבי ליראה שמך.

 

תפילה למציאת הזיווג

מהרב יעקב עדס שליט"א

יהי רצון מלפניך רבונו של עולם שתחוס ותחמול על כל הצריכים וכל הצריכות ישועה לשידוך בעמך ישראל, (ובכללם את...) שיזכו במהרה לישועה עצומה ויזכו כולם להקים בתים נאמנים בישראל בקדושה וטהרה לכל הדורות.

 

ושנזכה כל עם ישראל בקדושה וטהרה לכמה שיותר צאצאים וצאצאי צאצאים לכל הדורות, ושיהיו כולם צדיקים   וצדקניות   עושי   רצונך   באמת  ובשלמות, ובריאים ובריאות בגופם ונפשם ודעתם באמת ובשלמות.

 

ושכל הצריכים וכל הצריכות ישועה בעמך ישראל (ובכללם את...) שיזכו לישועה עצומה בכל הנצרך להם בטוב  גמור,  ונזכה   כל   עם   ישראל   כולו  לעבדך   באמת  ובלבב שלם.

טעון גניזה

bottom of page