top of page

העליה וההשתטחות על מצבות הצדיקים להתפלל ולעורר רחמי שמים בזכותם, ולבקש מנשמותיהם לעמוד ולהליץ טוב בעד החיים.

 

קודם שיכנס למצבת הצדיקים יכניע לבו ויהרהר בתשובה ויאמר וידוי, 

מה עושה תפילה על קברי הצדיקים
ואיך היא מתקבלת
ומתי הזמנים הטובים ללכת לקברי הצדיקים

bottom of page