top of page

                                                                           ב"ה

התורה - סם החיים

ליקוטים מתוך החוברת חג השבועות בהלכה ובאגדה

 

התורה מכפרת העוונות

אמר רב הונא, אם נכשל אדם בעבירה שחייב עליה מיתה (כגון אכילה ביום כיפור, אכילת חמץ בפסח, חילול שבת, אי שמירת טהרה וכו') מה  יעשה ויחיה?

אם היה רגיל לקרוא דף אחד בתורה, יקרא שני דפים. ואם היה רגיל לשנות פרק אחד, ישנה שני פרקים ועוד אמרו : על העוסק בתורה, אינו צריך לא קורבן עולה, ולא חטאת, ולא מנחה, ולא אשם שיכפרו לו על עוונותיו, אלא התורה מכפרת. (וכמובן אם חזר בתשובה על מעשיו ולא ישוב עוד לכיסלה)

 

התורה מונעת הפרעות ובזבוזי זמן

אמרו חכמים (אבות פ"ג מ"ה) "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ". והיינו שאף שיש עול ועמל שהם דרך העולם כגון: תשלום מיסים, המתנה בתור בבנק וכדומה, בכל זאת אם אדם מקבל עליו באמת עול תורה ומנצל את זמנו לתורה, הקב"ה מונע ממנו כל מיני הפרעות וביטולים, כדי שיוכל להרבות בלימוד התורה בישוב הדעת כרצונו.

 

התורה מסלקת הרהורים ופחדים

רבי שמעון בר יוחאי אומר: "כל הנותן דברי תורה על לבו, מעבירים ממנו הרהורי עבירה, הרהורי חרב, הרהורי מלכות, הרהורי שטות, הרהורי יצר הרע, הרהורי זנות, הרהורי אשה רעה, הרהורי עבודה זרה, הרהורי עול בשר ודם, הרהורי דברים בטלים. (תנא דבי אליהו זוטא אות טז).

 

תלמוד תורה כנגד כולם

מצות תלמוד תורה שקולה כנגד כל המצוות, כמו שאמרו (מסכת פאה פ"א מ"א): "ותלמוד תורה כנגד כולם". וכן אמר שלמה המלך (משלי ח י"א): "כי טובה חכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישוו בה" כל חפצים – לרבות אפילו חפצי שמים. ואמרו חז"ל: "כל מצוותיה של תורה, אינן שוות למילה אחת של תורה" (ירושלמי פאה שם, שנות אליהו לגר"א שנד)

 

תורה לשמה

כל העוסק בתורה לשמה, הרי הוא מגן על כל העולם כולו בתורתו, ומקרב את הגאולה, ושכרו רב ועצום מאד .

 

סגולה לרפואה 

 

אמר רבי יהושוע בן לוי:

 

החש בראשו – יעסוק בתורה, שנאמר: כִּי לִוְיַת חֵן הֵם לְרֹאשֶׁךָ.

 

החש בגרונו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וַעֲנָקִים לְגַרְגְרֹתֶיךָ".

 

החש במעיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "רִפְאוּת תְּהִי לְשָׁרֶך".

 

החש בעצמותיו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וְשִׁיקּוּי לְעַצְמוֹתֶיךָ".

 

החש בכל גופו – יעסוק בתורה, שנאמר: "וּלְכָל בְּשָׂרוֹ מַרְפֵּא".

 

אמר רב יהודה: בא וראה, שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, אדם נותן סם לחברו – לזה מועיל הסם ולזה יכול להזיק. אבל הקב"ה אינו כן, נתן תורה לישראל – סם חיים לכל גופו, שנאמר: "ולכל בשרו מרפא" (עירובין נד ע"א) ואמר חזקיה:

דברי תורה רפואה ללב, שנאמר: פקודי ה' ישרים משמחי לב.

וקילורין הם לעיניים, שנאמר: מצות ה' ברה מאירת עינים (ילקוט שמעוני פרשת שמיני תקכח)

 

bottom of page