top of page

שמואל הנביא

 

קבר שמואל הנביא נמצא בירושלים בשכונת רמות, וזכות גדולה להתפלל על קברו כי הוא שקול כמשה ואהרן והנהיג את ישראל ארבעים שנה ללא תמורה והתפלה שם עושה פירות, ותקרא שם הפרקים הראשונים שבספר שמואל עד ותתפלל חנה, כי גם חנה אמו קבורה שם.

 

שמואל הנביא-רבן של כל הנביאים

ביום כ״ח באייר הוא יום פטירת שמואל הנביא כנזכר בשלחן ערוך שהוא יום תענית. היה ראש לנביאים , לא נהנה מאחרים כל ימיו . כיתת רגליו לכל ישובי ישראל ללמדם תורה ללא כל תמורה . הוא המליך מלכים לראשונה את שאול ואת דוד .וגם הקריב הקרבנות על המלוכה מכיסו הפרטי . 

הוא נקרא רבן של כל הנביאים , כי ממנו התחילה שלשלת הנביאים עד חגי זכריה ומלאכי . ושום נביא לא היה רשאי להתנבאות בלי רשות ממנו או מהמוסמכים על ידו . או כתוצאה מסמכותו . ובמסכת כלה נאמר עליו גדול מה שכתוב אצלו יותר ממשה , במשה כתוב ויבכו בני ישראל את משה , ובשמואל כתוב ויספדו לו כל ישראל .גם נשים , גם עבדים , גם קטנים. 

ורבנו חיים ויטאל ז״ל כתב כי ביום שנחרב בית המקדש קם שמואל הנביא ממקומו המכובד בגן עדן והלך וישב במקום גרוע אצל הפתח ונדר שלא יחזור אל מקומו הקבוע עד שיבנה בית המקדש וישובו ישראל אל מקומם כבתחילה . 

זכותו תעמוד לנו ולכם ולכל ישראל .

 

 

 

 
bottom of page