top of page

ב"ה

הדרך להגיע ללב הבנים

 

מהספר נר לרגלי אמונה ובטחון למעשה של הרב ישראל יעקב לוגאסי שליט"א

 

כיצד יתיחס המאמין לנסיון אכזבת חינוך הבנים

אפשר לומר שיסורי הנפש והאכזבה הגדולה ביותר היא לראות את פרי עמלו אלו בניו שעליהם עמל ויגע, שלא הולכים בדרך הנכונה.

מה הדרך של האמונה במקרים כאלה. שהבנים והבנות מבישים ומחרפים את הוריהם במעללם, במראיהם, הזה רצון ה'?

 

היאך יכולים להיות אב ואם רגועים כשהבן ובפרט הבת באים מאוחר בלילה מבלי לדווח על כלום. היאך אפשר להיות רגועים כשיודעים שבניהם ובנותיהם נסחפים לקלקול שברחוב.

ובפרט היאך יהיו רגועים שבנם שהיה עמל בתורה ויגע בה בכל כוחו, והנה יום אחד פנה עורף ומתמרד ובוחל לבו בתורה וחפץ להשליך עול תורה מעליו וחפץ במנעמי העולם?

ראשית עליהם לדעת:

 

אנו בדור האחרון, דור עקבתא דמשיחא, דור שנבאו לנו רבותינו את נבואת בן קם באביו, בת קמה באמה, כלה בחמותה, חוצפא ישגא וכו' וכו'. כך שכבר כאן ראו רבותינו את הגזרה הקשה והנוראה של הדור האחרון זה גם בקללה הגדולה ביותר הזו, של בגידת הבנים באבות.

 זו גזרה והראיה שתופעות אלו של התדרדרות הבנים והבנות על הרוב אינם בשליטת בחירתם, אם זה מפני גילם הצעיר או מפני שדעתם חסרה ועדין אינם בעלי הכרה מלהבין את ההשלכות ממעשיהם הקלוקלים והנם כשיכורים המרחפים ללא מחשבה והתבוננות כלל, והוא כאמור משום שחייבים המה לעבור שלב כזה, וכמו שיבואר עוד.

 

וכן כיון שהיא הקללה הקשה ביותר, מרומזת היא בנחמה של הגאולה ו"השיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם".

הרי שקבלנו בנבואה שבדור האחרון יתרכזו נשמות כאלו שיצטרכו לבוא על תקונם אולם בדרך השלילה. דהיינו, יוולדו המה בתכונות מרדניות. ....אולם מכך יבואו לשוב בתשובה שלמה, כשהרע בעצמו יהדפם בהדף קשה, ומתוך הרע הבוגד יראו את האמת,

עלינו להבין, בנים ובנות אלו מסכנים הם, צריכים אנו לרחם עליהם ולהתפלל עליהם ולעורר עליהם רחמים מבעל הרחמים.  "קונטרס את עמלנו של הרב לוגאסי"

והוא בהשגחה עליונה מדוע וכמה ילדים יפלו דוקא להורים כאלה וכאלה, וזהו תקוננו כהורים לקחת זאת באמונת ההשגחה.

 

ובעצם באם לא נקח גם את אכזבת החינוך באופן הנכון על פי האמונה לא רק שחיינו יהיו סבל וירקבו עצמותינו מיגון ודאגה, אלא גם נבוא מכך לטעויות הרסניות ביותר באופן גישתנו לפתרון הבעיה, ובמקום לתקן נקלקל ביותר........

 

הורים שבאמת השתדלו כפי יכולתם למען חינוך בניהם, ודאי יש להם סבה להצטער, אבל לא להרגיש רגשי אשמה שבעיקר עוכרים ופוצעים את מצב רוחו של אדם, ולהבין שזו גזרה נוראה, שהיא נגזרה מן השמים, שאינה תלויה בהם.

 

וגם הורים שלא כל כך השתדלו מספיק ומרגישים רגשי אשמה, צריכים להיזהר לבל לפול לעצבות ולמרה שחורה ולעצבנות, שלא יועיל להם, ולעשות במקום זה מה שכן יועיל, והוא מעתה להשתדל בתפילה, בסבלנות בקרוב הבן והבת בדרכי נועם, כי המתח והעצבנות רק ירחיק ויאבד כל סיכוי מאותו בן או בת לחזור למסורת אביהם. ורק הסבלנות השמחה, ובפרט הקרוב והאהבה הם עדיין נותרו לסיכוי להשיב לב בנים על אבות.....

 

ועוד, הלא אם על עברות הקשות ביותר שחוטא אדם אסור להיות בעצבות ולפול למרה שחורה, וכל חובתו להשתדל מעתה לתקן ולעשות את אשר ביכולתו – כמו כן תחשב עברה זו של מחדל בחינוך הילדים עברה ככל העברות שתקנתה הוא רק בהשתדלות לתקן מכאן ולהבא ככל האפשר, ולא לפול לעצבות ומרה שחורה, דבר אשר לא יועיל ולא יציל....

 

כמו כן לא אבד הסיכוי להחזיר  את בנינו האובדים, וזאת רק אם לא נתיאש ונפגין את אזלת ידינו, אלא אדרבה, נצפה לרחמי שמים מתוך תקוה, אשר לא ידח ממנו נדח.

 

ועלינו להעביר על מדותינו, ולהזהר לבלתי הביא את בנינו למכשול אסור החמור של זלזול בכבוד אב ואם, אלא שהדבר תלוי באיזה שלב של התדרדרות נמצא הבן, ופרטנו בקונטרסנו "את עמלנו" הדרכה היאך לנהוג עם הבן בתופעה זו של הנשירה בכל אופני השלבים בו הוא נתון.

ולעדוד נפלא יהיו לנו דברי ה"אור החיים הקדוש" (במדבר כה א) וזה לשונו: "חכמי הקבלה גילו לנו, שלא ידח ממנו נדח מכל ניצוצי הקדושה, וכולן לבסוף יזכו למקום שממנו באו, והגם שיריע איש ישראל, אף יצריח נפשו, (כלומר, הגם אם הגיע איש הישראלי לדיוטא התחתונה בעוונותיו) סוף כל סוף יחזור לשרשו".

 

והמוטל עלינו הוא:

 

  • לראות בעמלם תקון וכפרה לעצמנו.

  • להזהר מכעס ורוגז, וזאת בכך שנדונם לכף זכות ונרחם עליהם.

  • לקחת זאת באמונת ההשגחה ולא להתמרד על רצון ה'.

  • להשתדל לקרבם באהבה ובחום ולא להרחיקם.

  • לא לראות את כבודנו ובשביל כך לנקוט באמצעים הפוכים מלקרבם, אלא לראות את כבוד שמים ולסבול בושתם וחרפתם ולסבלם עד שישובו.

 

סגולות לחזרה בתשובה

 תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

שאלה
שלום לכבוד הרב.
שמענו מפי הרב סגולה לחזרה בתשובה לכתוב את השם על בלוק האם הרב יכול לחזור על כך?
תשובה
לכתוב שמו על אבן או בלוק ולהניח בתנור ביתי ביום שישי ולאפות לחם לכבוד שבת וכן שבת שניה, ואחר כך ישימוהו בקבר נביא או תנא ויאמרו או יכתבו עליה כשם שבערה האבן הזאת בתנור כך יבער לב... ויחזור בתשובה. עדיף שתי שבתות רצופות. וביום השישי. לכל איש אבן.

 

שאלה

שלום לכבוד הרב שמענו על סגולה לחזרה בתשובה , אם הרב יכול לומר מהו המקור ויותר פרטים ?
תשובה 

מקורו בספר פרי עץ חיים.  יש לקחת כלי חדש לחלוטין לגמרי וללכת למעיין או לכנרת בעלות 
השחר ולשאוב מים לתוכו.לשם אותו  אדם ולא לדבר מאומה. ללכת להתפלל שחרית ובסיום התפלה לומר על המים בלחש ח"י פעמים את תפילת השיבנו אבינו לתורתך וכולי עד ברוך הרוצה בתשובה ולא יאמר שם השם ויחתום הרוצה בתשובה ויבקש שאותו בחור שמו ושם אמו ישוב בתשובה ויתנו לו לשתות מהמים בכל צורה שהיא.  ואפשר גם מרק

כל אדם יכול לעשותו ולא צריך אבא דוקא. 
 

הבן יקיר לי

המשפיע הרב שמעון שנייבלג מספר איך קיבל

 את הידיעה  שבנו עוזב את הדרך החרדית

ואיך הוא מתמודד עם זה

אולי יעניין אותך גם...
bottom of page