top of page

הכל לטובה

רבי עקיבא היה נוהג תמיד לומר: "כל מה שעושה ה' הכל לטובה". אפילו כשלא רואים את הטוב ואפילו כשנראה שרע – צריך להאמין שהכל לטובה.

פעם יצא רבי עקיבא לדרך ארוכה ולקח איתו חמור לרכב עליו, תרנגול כדי שיעירו בבוקר  ונר כדי ללמוד תורה לאורו בלילות. בדרכו רצה לחנות בעיר אחת שתושביה היו רעים, לא אהבו אורחים והיו מגרשים אותם מהעיר. גם את רבי עקיבא סרבו להכניס וטרקו את הדלת. רבי עקיבא אמר: "הכל לטובה", כנראה לא כדאי ללון בעיר זו,  והחליט ללון בשדה. אט אט ירד הלילה ורבי עקיבא בטח בה' שישמור עליו. למד לאור הנר ולפתע שמע שאגה מפחידה. לא הספיק לזוז ממקומו והנה, אריה התנפל על החמור וטרף אותו. אמר רבי עקיבא: "כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, טוב הוא עושה".

לאחר שעה קלה הגיע חתול, זינק על התרנגול וטרף אותו. רבי עקיבא לא נפל ברוחו ואמר: "כל מה שעושה ה' לטובה הוא עושה". בינתיים החלה לנשוב רוח שכיבתה את הנר. רבי עקיבא הצטער שלא יוכל להמשיך ללמוד, אך מיד התחזק ואמר: "כל מה שעושה ה' הכל לטובה". לפתע שמע רבי עקיבא קולות של אנשים צועדים. חרדה ופחד אחזוהו. והנה הוא הבחין שאלו שודדי דרכים. הם עברו בשדה סמוך אליו. הוא נצמד למקומו בלי נוע. למזלו לא הבחינו בו השודדים והמשיכו לעבר העיר. אנשים אלו היו סוחרי עבדים שהיו תופסים אנשים, לוקחים אותם בשבי ומוכרים אותם לעבדים. הם הלכו לעיר, עברו מבית לבית, תפסו אנשים, קשרו ידיהם ועיניהם, ועוד לפני שזרחה החמה יצאו עם שללם למקום בלתי ידוע.

רבי עקיבא הרים ידיו למרום, הודה לה' על הצלתו המופלאה מהשודדים ואמר "והלא אמרתי כל מה שעושה ה' הכל לטובה. אילו החמור והתרנגול לא היו נטרפים, היה החמור גועה והתרנגול היה קורא, והשודדים היו מגלים אותו, ואם הנר היה דולק, אורו היה מסגיר אותי וגם אני הייתי נלקח בשבי.

 

כל מעשי ה' הם טובים. לעיתים אין אנו רואים מיד את תועלתם וטובתם, ולכן גם כשתקלע למצבים לא נעימים או כשתהיה חלילה במצוקה, התרגל לומר: "גם זו לטובה!"

 

"כל מה שה' עושה, לטובה הוא עושה".

חמור.gif
תרנגול.gif
bottom of page