ב"ה

ראש השנה

ליקוטים על ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות (מהחוברת אל המעין על ראש השנה, משערי ארמון ועוד)

 

מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים הם ימי רצון.

 חודש אלול ועשרת ימי תשובה הם הימים שראוי לכל אדם לפשפש במעשיו, לערוך חשבון נפש ולשוב בתשובה מעבירות שבין אדם למקום וביו אדם לחבירו. ישתדל להרבות במצוות ובצדקה ובמעשים טובים בעשרת ימי תשובה כדי להכריע את הכף לזכות.

 

"אבינו מלכנו, פתח שערי שמים לתפילתנו"

אנו זועקים "אבינו מלכנו פתח לנו שערי שמים לתפילתנו". וה' עונה: "המפתח מצוי בצד שלכם,

"פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם".

 

 

ימי ראש השנה הם ימי דין. ה' דן את כל באי עולם וקובע את גורלם לעתיד.

במשפט ה', נדון האדם על כל מעשיו, דבוריו ומחשבותיו.

 

זמן תקיעת שופר הוא עת רצון. יש להרהר בתשובה בעת תקיעת שופר

 ולא לדבר מתחילת הברכה על השופר ועד סוף התקיעות.

 

כל אחד ישתדל שיהיה לו מחזור – סידור תפילה מיוחד לראש השנה ויוה"כ.

 

מהלכות ראש השנה

< >התרת נדרים: נוהגים לעשות התרת נדרים בבית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים, כדי להינצל מעונש נדרים שנדר בכל ימות השנה.  הדלקת נרות בנרוניות, כי ביום טוב עצמו אסור להדביק נרות. תברך ולאחר ההדלקה תתפלל, שיתן לה השם יתברך בנים מאירים בתורה.

טוב לתת צדקה לפני ההדלקה.

נוהגים לברך זה לזה, לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום.

בליל ראש השנה יכנס לביתו בשמחה ובטוב לבב ויזהר שלא לכעוס.

יקדש על היין. ונהגו לאכול בשני הלילות של ראש השנה מיני מאכלים לסימן טוב לכל ימות השנה ולכן נהגו לאכול בלילי ראש השנה לוביא, וקרא (דלעת), כרתי, (סילקא , תמרים, רימונים, תפוח מרוקח בדבש וראש כבש (אם אינו מוצא בשר כבש "חלק"  עדיף שיאכל בשר ראש עוף או דג ולא יכנס בליל יום הדין בחשש אכילת נבלות וטרפות).  (את הסדר המדויק של הערב לפי סידור ראש השנה) את הסימנים אוכלים לאחר הקידוש והמוציא.

נוהגים לאכול בראש השנה בשר שמן ודברים מתוקים. (נוהגים לא לאכול דברים חמוצים)

נהגו שלא לישון ביום  ראש השנה, ואמרו בתלמוד ירושלמי שהישן בראש השנה ביום גורם שמזלו ישן.ואם יש לו כאב ראש או שאר מיחוש שמוכרח לישון ביום יתאפק וישן אחר חצות היום.יש נוהגים לסיים שתי פעמים את כל התהילים, בשני ימי ראש השנה ועולה למיין "כפר"כל המלאכות האסורות לעשותן בשבת אסור לעשותן ביום טוב, מלבד אוכל נפש. שמותר לבשל ולאפות לצורך היום (כאשר התנור הודלק והופעל לפני החג .  ולהכין מיום טוב לחול אסור.

< >כשראש השנה חל ביום חול אסור להפעיל מכשיר חשמל (תנור מזגן וכדומה) כמו בשבת. אסור להדליק אש חדשה (גפרור, מצית, וכו') מותר להעביר מאש קיימת למקום אחר, ולכן יש להכין נר נשמה דולק מערב חג כדי להעביר אש. וכן אסור לכבות אש, ואסור לכבות את הגז לאחר גמר הבישול. ישנה אפשרות לכבות ע"י גרמא. כלומר, להניח קנקן מים על גדותיו על הגז ולהרתיחם לצורך שתית קפה או תה, ולאחר שרתחו ויגלשו סביב הקומקום יישפכו על הגז ויכבו את הלהבה ולאחר מכן מותר לסגור את הכפתור למנוע זרימת הגז. והמים שרתחו ישתמשו בהם לשתיה כדי שיהיה בישולם לצורך אוכל נפש. ואם ישימו במים (לפני שרתחו) כפית סוכר או קפה, הם יגלשו מיד לאחר שירתחו ויכבו את הלהבה.עירוב תבשילין יום טוב שחל להיות בערב שבת, אסרו חז"ל לבשל ולאפות לצורך השבת אלא ע"י עירוב תבשילין. דהיינו לקחת בערב חג כזית פת ( 30 גרם) יחד עם תבשיל כגון: קציצה , דג, או ביצה קשה וכד' ולברך: ב' אתה ה' א-לוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על מצות עירוב  ויסיים בעברית: "בעירוב זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיו"ו לשבת". יש להניח העירוב במקרר ואפשר לאכלו בערב שבת או בשבת. 

 

"תשובה, תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"

 

ראוי ונכון שכל אדם יאמר בערב יום הכפורים שהוא מוחל וסולח לכל מי שחטא כנגדו בין בגופו בין בממונו.

 

 

"כפרות"

נוהגים לעשות "כפרות" בתרנגולים או בכסף ואם עושים בתרנגולים צריך למצוא  שוחט כשר.

 

מדיני יום הכפורים

< >מדליקים נרות ומברכים "ברוך אתה…להדליק נר של יום הכפורים. אם יום הכיפורים חל בשבת מברכים בערב שבת: "להדליק נר של שבת ויום הכיפורים".מצוה להרבות בסעודה בערב יום הכפורים. נוהגים להפסיק לאכול 20 דקות בערך לפני השקיעהנהגו שהאב והאם מברכים את בניהם טרם לכתם לבית הכנסת, שיחתמו לחיים טובים, ושיהיה לבם נכון ביראת ה'.יום הכפורים אסור בעשית מלאכה, באכילה בשתיה, ברחיצה, בסיכה, בנעילת הסנדל ובתשמיש המטה. כל מלאכה האסורה בשבת מן התורה, אסורה ביום הכפורים מן התורה. אסור לרחוץ במים ביום הכפורים.ביום הכפורים שחרית יטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו בלבד, ויטול שלש פעמים לסרוגין, ולא יכון להנאת רחיצה אלא רק להעביר הרוח הרעה מהידים . ומברך "על נטילת ידים',אסור לנעול נעל מעור ביום הכפורים. לכן חולצים את המנעל לפני הצום והולכים עם נעלי בד ,גומי או עץ. נער בן שלש עשרה שנה, ונערה בת שתים עשרה שנה, צריכים לצום מן התורה.מבדילים על הכוס במוצאי יום כיפור, ואין מברכים על הבשמים בהבדלה אפילו כשחל יום כיפור בשבת (האשכנזים מברכים) וצריך לברך ברכת "בורא מאורי האש" על נר ששבת, דהיינו נר הדולק מערב יום הכיפורים.     

 

 

אחת הסגולות למציאת הזיווג היא להכין כיסוי עבור כסא של האושפיזין שמכניסים לסוכה.

על פי דברי הרב מוצפי

 

מצוות סוכה לזכר שבעת ענני הכבוד ששלח הקב"ה לישראל בצאתם ממצרים

לבל יכם שרב ושמש ושהקיפו אותם מכל 4 רוחות העולם.

על ידי ישיבה בסוכה תקיים כל רגע ורגע מצוות עשה מן התורה, ומן הראוי לנצל

ימים קדושים אלה, ולהרבות הישיבה בסוכה ככל האפשר. כל שבעת הימים אדם

עושה את ביתו עראי וסוכתו קבע. אוכל ושותה וישן ודר בסוכה כל שבעת ימים.

 

"עשה סוכתך קבע ודירתך ארעי"

< >המדקדקים במצוות מתחילים מיד בעשיית הסוכה במוצאי יום הכיפורים, כדי לצאת ממצווה למצווה.יהא זהיר לעשות תחילה את דפנות הסוכה ואח"כ הסכך. ואם עשה בתחילה את הגג ואח"כ את הדפנות פסולה. סוכה שבונים תחת גזוזטרא או מרפסת פסולה כי הסוכה צריכה להיות תחת כיפת השמים.שמי שעושה סוכה הקדוש ברוך הוא מגן עליו ושומר אותו מכל מלאכי חבלה ביציאתו מהעולם הזה. (זוהר)נשים פטורות מן הסוכה. ואם מחמירות על עצמן לאכול בסוכה, יש להן שכר על כך.מצטער פטור מלשבת בסוכה. קטנים שהגיעו לגיל חינוך שהם בני 5, 6 כל אחד לפי חריפות שיכלו חייבים בסוכה כדי לחנכם.יש להרבות בצדקה בערב סוכות.להסתפר לכבוד החג.מדליקים נרות ומברכים "ברוך אתה …להדליק נר של יום טוב". ונוהגים להדליק נר בסוכה לכבוד האושפיזין של אותו היום. נוהגים להכניס לסוכה את כל הכלים הנאים והמפות המהודרות.יש להיזהר להכין התקנות חשמל ומיקום הנרות בצורה הבטוחה ביותר, ולהיזהר לא להשאיר נרות דולקים בסוכה ללא השגחה שלא תארע תקלה על ידו.מצות עשה מן התורה לשמוח בחג בבשר ויין. וכן נוהגים להרבות ב"מיגדנות ובמטעמים .החרד לדבר ה' יזהר מאד לקנות אתרוג שאינו מורכב דוקא, מאיש נאמן כי הרבה מוכרים אתרוגים מורכבים וצריך שיהיה  "כתב הכשר" על האתרוגים, ובמקום של ספק, ישאל רב, מורה הוראה. ישתדל לקנות אתרוג יפה ומהודר.וכן יש להיזהר שלא יהיה חשש גזל ברכישת ערבות או סכך של הסוכה מילדים. 

גדול כח מצוות ארבעת המינים בחג שכל הנוטלם ומברך עליהם ומתפלל בהם נפתחים לפניו שבעה רקיעים ותפילתו מגעת עד כסא הכבוד, ואם מקיימה כהלכתה, כאילו קיים את כל התורה כולה.

 

 

כל המקיים מצות סוכה כהלכתה, שאינו אוכל שום סעודה חוץ לסוכה כל 7 ימי הסוכה,  אומר הקב"ה :

 

"אתה קיימת מצות סוכה, אף אני אעשה סוכה  שתסוכך עליך ביום הדין". (מעם לועז ויקרא עמ' ש)

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now