top of page

 

.

הבבא סאלי

 

איש שמסר נפשו על התורה וכך חינך את בני ביתו, חי בצניעות מופלגת,ולא חיי פאר והדר, היה בקי בכל חדרי תורה, חילק כל הכסף שהיה מגיע לשלחנו לעניים לתלמידים ליתומים ולאלמנות, ראיתי זאת בעיני כמה פעמים. וכשהייתי משגיח בישיבת פורת יוסף בשנים תשל"ו - תש"מ כמה פעמים נתן סכומים הגונים לחלק לתלמידים העניים בישיבת פורת יוסף.

 

בזמן שנפתח הגבול עם מצרים בכל זאת לא רצה לצאת מן הארץ לקבר אביר יעקב 

bottom of page