top of page
אולי יעניין אותך גם...

תפילת האשה על בעלה

יהי רצון מלפניך, א-דוני  א-לוהינו  
וא-לוהי  א-בותינו,  א-לוהי  אברהם  א-לוהי 
יצחק וא-לוהי יעקב, שתשמור ותנצור ותנטור תמיד את בעלי, מכל נזק ומכל רע ומכל חולי. 
ותתן לו חיים טובים, 
חיים ארוכים, חיים של עושר וכבוד. 
ותתן לנו זרע של קימא ובנים הגונים וצדיקים.
ותטע ביננו תמיד אהבה ואחוה שלום ורעות. ותקבע אהבתי בלב בעלי, שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי. ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם כיהודים כשרים, ולעשות צדקה וחסד עם עמך ישראל. ותברך את בעלי ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר, יברכך א-דוני וישמרך, יאר  א-דוני פניו אליך ויחונך, ישא א-דוני פניו אליך וישם לך שלום. ונאמר, א-דוני ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ.  
אמן, וכן יהי רצון. 
(חופת חתנים)

סגולה לשלום בית:
לומר מזמורי תהילים:  מ"ה, מ"ו, קל"ט, ק"מ.

 

מרכז הבית היהודי פתח תקוה 03-9112039

bottom of page