top of page

הרבנית קוק תחי'

(מתוך כנס)

 

תודה ה'. 

לכבוד ה' לכבוד ה'

ה' גדול, ה' גדול

תודה לך אלוקים על כל רגע של חיים, .....

 

הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל....הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל

מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל מלפני אוריאל ועל ראשי שכינת אל

 

היכן שהולך יהודי הולך אתו השכינה.

 

לומר: הנני עבד לקדוש ברוך הוא,     הנני עבד לקדוש ברוך,

זה מכפר על חטאים.

 

יש לכם אבא מלירדר, אבא מולטי מלירדר.

אבא אני צריכה בגדים לכבוד שבת, ראו איך הוא יתן לכם.

 

ה' שומע כל תפילה ה' שומע כל תפילה

לכבוד ה' לכבוד ה' לכבוד ה'....

לכבוד התורה

 

ביד של הקדוש ברוך הוא כל המפתחת. בריאות ביד שלו, חינוך ילדים, שלום בית

50%  דמעות של אמא ועוד 50%  דמעות של אמא

 

פתח שערי שמים, הקדוש ברוך הוא אבינו מלכנו

אלוקא דמאיר עניני אלוקא דמאיר ענני מי ששמע לרבי מאיר ענני

כל ישתבח שמו נברא מלאך

 

תודה לך אלוקים על כל רגע של חיים תודה לך אלוקים שלא יורים עלינו טילים

 

אין אדם נוגע אם לא חתמו לו בבית דין של מעלה

ב3 דקות חיים אפשר להשיג חיי עולם הבא.

 

הגעתי מטבריה לכנס בבניני האומה. אמרו לי "יש לך 7 דקות". אמרתי מה אני אגיד להם ב-7 דקות. חשבתי לדבר על  איך לגרום נחת לה' .  שהאשה תאפשר לבעלה ללמוד תורה. גמרא- גבריאל מיכאל רפאל אוריאל.

 

אחר כך חשבתי אדבר איתם על ברכות. 100 ברכות 100אדנים. רוצה בנים צדיקים תגידי "ברוך אתה ה... בורא פרי העץ" "בורא פרי האדמה".

 

אמרתי בליבי: "לא,  יש לי רק 7 דקות אדבר איך לקדש את שבת קודש. עונג שבת.  הרבנית אבוחצירא והרב היו לובשים לבן והרב היה יושב ללמוד . 

זמירות שבת - עושה רעש בכל העולמות.  

אח"כ חשבתי בליבי "לא. אני אדבר על שמירת הלשון" .

 

ואז הגיע הזמן לעלות ולדבר ואמרתי "בואו תעמדו על הרגלים שימו יד ימין ונעשה קידוש שם שמים. שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד. ואהבת....  . ה' הוא האלוהים ה' הוא האלוהים.  בנות בואו נקרא פרק כ'.  אבא פתח שערי שמים."

 

כשעברו ה- 7 דקות שהקצו לי , נגשו אלי 30 בנות.

כל אחת התחזקה במשהו אחר שלא דברתי עליו אלא רק חשבתי להגיד.

 

יהודי שהולך ברחוב ומזכיר שם שמים השכינה הולכת אתו.

 

 

 

 

 

 

bottom of page