top of page

 

לכל עת ולכל שעה קשה

לא עלינו

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

א,   טוב להשתדל לקרוא פרשת העקידה מתחילת "אלקינו עד רבונו של עולם כמו שכבש וכולי עד והארץ אזכור".

 

ב,   גם טוב לומר "ויהי נעם..." הפסוק האחרון בפרק צ' שבתהילים שבע פעמים ,

ומזמור "יושב בסתר..." פרק צא' שבתהילים כולו, פעם אחת.

 

ג,   לומר "שיר למעלות אשא עיני...." פרק קכא' שבתהילים, כולו.

 

ד,   לומר פסוק: "ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים למקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח" . שלש פעמים.

 

ה,   לומר "למנצח בנגינות מזמור שיר" פרק סז' שבתהילים בצורת המנורה.

 

ו,   תפלת "אנא בכח".

 

ז,   "למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה" פרק כ' בתהלים.

 

כל אלה טוב לאמרם בכל עת ובכל שעה, ובפרט אם יש מתיחות או התקפה חלילה שלא תבוא ולא תהיה. והשם ישמור עמו ישראל לעד.

 

לכבוד הרב
בן ציון מוצפי שליט"א


מה עלינו לעשות הלילה כשמגיעות ידיעות 

על למעלה ממאה שבויים בהם נשים וילדים,  וכ - 200 הרוגים?

תשובה

  • לפשפש במעשים, 

  • ליזהר מלדבר רכילות ולשון הרע, 

  • לברוח ממחלוקת, 

  • להחזיר כספים שכל אחד חייב למישהו, 

  • כי זה עוזר לקבלת התפילות. 

  • לשתוק בבית הכנסת. 

  • יזהר מעוון ביטול תורה, 

  • לשלוח את הבעל ללמוד תורה 

  • למקום שלא מדברים דברי חולין רק דברי תורה. 

  • והגברים יזהרו מאוד לא לדבר דברי חול.


אחר שנעשה בפועל כל אלה, 

נתפלל בבכיה ובדמעות על אחינו יושבי הדרום 

הסובלים זה שנים מעול הפלשתינים.


לצעוק לאבא שבשמיים שהוא רחמן 

שיתמלא ברחמים מרובים על עמו ישראל, 

לבכות מאין הפוגה על ההרוגים ועל הפצועים, 

על השבויים ועל הנעדרים, 

על המשפחות האומללות והדואגות. 

על האבלים באבלם הכבד, 

על החטופים בידי אכזרים צמאי דם, לבכות ולבכות, 

כך השטן לא יוכל לקטרג, וכך התפילות יעלו, 

כי שערי דמעה לא ננעלו, 

 

זה מה שיש בכוחותי הדלים לכתוב לכם 

אהובי הלילה הזה.


לא להאמין בכוח בשר ודם, 

כי אנחנו סמכנו על כוחנו, על צה"ל, 

על המודיעין המשובח, 

שיש לנו, ולא הרהרנו בתשובה, 

ולא שמנן לנגד עיננו כי "ושוא תשועת אדם" 

כי בלי לקרוא לאבא שבשמיים שיעזור, זה לא יזוז.


הדורש שלומכם וטובתם כל ימיכם לעולם.

תפילה לשלום עם ישראל

 
 

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא ברחמים עלינו ועל כל עמך ישראל, ותצילנו ותושיענו מיד כל אויבינו ושונאינו ומכף כל מבקשי רעתנו, הפר עצתם וקלקל מחשבותם. ולא תעשינה ידיהם תושייה. וכמו שנאמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. ונאמר, ה’ הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים. ויהי רצון שחרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה.

bottom of page