top of page

 

לכל עת ולכל שעה קשה

לא עלינו

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

א,   טוב להשתדל לקרוא פרשת העקידה מתחילת "אלקינו עד רבונו של עולם כמו שכבש וכולי עד והארץ אזכור".

 

ב,   גם טוב לומר "ויהי נעם..." הפסוק האחרון בפרק צ' שבתהילים שבע פעמים ,

ומזמור "יושב בסתר..." פרק צא' שבתהילים כולו, פעם אחת.

 

ג,   לומר "שיר למעלות אשא עיני...." פרק קכא' שבתהילים, כולו.

 

ד,   לומר פסוק: "ואת האנשים אשר פתח הבית היכו בסנוורים למקטון ועד גדול וילאו למצוא הפתח" . שלש פעמים.

 

ה,   לומר "למנצח בנגינות מזמור שיר" פרק סז' שבתהילים בצורת המנורה.

 

ו,   תפלת "אנא בכח".

 

ז,   "למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה" פרק כ' בתהלים.

 

כל אלה טוב לאמרם בכל עת ובכל שעה, ובפרט אם יש מתיחות או התקפה חלילה שלא תבוא ולא תהיה. והשם ישמור עמו ישראל לעד.

תפילה לשלום עם ישראל

 
 

יהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא ברחמים עלינו ועל כל עמך ישראל, ותצילנו ותושיענו מיד כל אויבינו ושונאינו ומכף כל מבקשי רעתנו, הפר עצתם וקלקל מחשבותם. ולא תעשינה ידיהם תושייה. וכמו שנאמר עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. ונאמר, ה’ הפיר עצת גויים הניא מחשבות עמים. ויהי רצון שחרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה.

bottom of page