top of page

בס"ד

 

תפילה לישועה

בציון התה"ק רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל זיע"א

 

(מהספר תולדות אהרן ומשה זיע"א)

 

אלהא דמאיר ענני. אלהא דמאיר ענני.

 

שלום עליך מרנא ורבנא, שלום לך ושלום לכבוד גופך הטהור והקדוש (הנקבר במקום הזה.)

שלום לך ושלום על משכבך. אשריך בעולם הזה ובעולם הבא, שזכית לילך אחר יוצרך ולעבדו בלב שלם ובנפש חפיצה. וזכית והצדקת את הרבים. הורית את ישראל חוקים ומשפטים. על כן גדול שכרך, והוא יחיש תחייתך, וימהר עמידתך. ונזכה ונחיה לראות פניך המאירים והמזהירים כזוהר הרקיע. וזכותך ותמימותך יעמוד לנו, ותורתך מגן בעדינו.

 

ובכן (באנו להשתטח על קבר הצדיק הזה התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום, ולעמוד בתפלה לפניך):

 

רבון העולמים, האזינה לקול תחנונינו אשר התחננו לפניך ברוב רחמיך וברוב חסדיך, ותשמע קולנו בזכות הצדיק (הזה) התנא רבי מאיר בעל הנס עליו השלום. ותצילנו מכל גזירות קשות ורעות המתרגשות לבא בעולם. ותצילנו משטן רע ומפגע רע ושנאת חינם. ותצילנו מכל צרה וצוקה ומיגון ואנחה ומכל חולי ומחלה. והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו. וברך לחמנו ומימנו ותסיר מחלה מקרבנו. ותתן בנו כח ובריאות וחוזק ואומץ באברינו וגידנו וגופינו לעבודתיך. ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתיך. ותפתח לבנו בתורתך ונהיה עושים רצונך. ושים בלבנו אהבתך ויראתך לעבדך בלב שלם ובנפש חפצה. ואל ישלוט עין הרע ויצר הרע בנו ובזרענו.

 

וברוב רחמיך תזכנו לזרע קודש בנים חכמים וחסידים עוסקים בתורה ובמצוות. ויאריכו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. אורך ימים ושנות חיים. ותרחמנו ותחיינו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה טובה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים שיש בהם עושר וכבוד חיים שתהיה בנו אהבת התורה ויראת שמים, חיים שתמלא כל משאלות לבנו לטובה לעבודתך. וברוב רחמיך תחוס ותרחם על כל איש ואשה, קטון או גדול, יחיד ורבים מעמך ישראל, אשר הם שרויים בצער. אנא ה' הצילם מצרתם, ותברכם מברכותיך, ותגאלנו גאולה שלימה למען שמך. וקבל ברחמים וברצון את תפילתנו, כי אתה שומע תפלת כל פה. ואל יעכב שום חטא ועוון והרהור רע את תפילתנו, ותשלח לנו משיח צדקנו.

 

ותבנה בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן. ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה.

 

לאחר מכן

  • להדליק נר לזכות התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זצוק"ל

  • לתת צדקה ולהתכוון שאנו נותנים הצדקה לנחת רוח בשבילו ומבקשים מהשם יתברך שבזכותו ירחם עלינו,

  • ולומר אחרי זה:

  אלהא דמאיר ענני,                 אלהא דמאיר ענני,                אלהא דמאיר ענני.

 

 

רבי מאיר בעל הנס

יום י"ד באייר, הוא יום פסח שני, מכלל הימים שאין אומרים בהם תחנון, ואינו יום פטירת רבי מאיר בעל הנס, אלא קבעוהו ליום הילולא שלו מכמה סיבות:

   לא יחול בשבת, ואפשר יהיה להדליק בו נרות וליסוע להשתטח על קברו.

הוא מכלל הימים שאין בהם תענית  .

        נוסעי קברות הצדיקים היו נוסעים למירון שלושה ימים אחרי כן, וכך יפקדו תחילה באופן מסודר את  קבר רבי מאיר בעל הנס עליו השלום.

יום חנוכת בנין בית הכנסת ובית המדרש במקום מצבת קבורתו, היה בי"ד טיייר תרכ"ז   .

הבנין על מצבת רבי מאיר בעל הנס כנראה נחרב כמה פעמים ברעשים שפקדו את טבריה. ובפי אנשי טבריה יש אגדה, כי לאחר שהמקום נהרס ברעש, נעלם ונשכח הציון מתושבי העיר, עד שפעם אחת ישב רועה עם צאנו על גבי האבן הזאת, נרדם וראה בחלומו את רבי מאיר בעל הנס ואמר לו: "אתה שוכב על מקום קבורתי". ובא וגילה הדבר לחכמי העיר, וחפרו במקום ומצאו העמוד.

בספר צעקת ישראל מובא מעשה הנס שאירע בעת בניית בית המדרש על ציון התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א, בחתימת בית דין רבא וחכמי וטובי העיר טבריא ת"ו, והרי הוא בקיצור:

ביום ט"ו בשבט  התחלנו בבנין הקדוש, ובהיותנו עסוקים ביסוד, הגענו אצל הציון הקדוש, וירא תבנית בנין ומצבה מכוון תחת שני העמודים ממש, ובין העמודים למצבה גובה שתי אמות עפר, ואמרנו הלא טוב להסיר ערימות העפר מעל גבי המצבה, וישומו העמודים על יד המצבה ממש.

ביום ד' ב' באדר, נתקבצנו קרוב לחמישים בני אדם, ויגעו במוטות ובחבלים להניע העמוד, להושיבו על גבי הציון, ותכבד העבודה. והמה מתייעצים להביא העמוד השני להושיבו על גבי חבירו, והסכימו להניח למחרת. והמה ראו כן תמהו, כי העמוד קפץ וניתר ממקומו ונפל על גבי חבירו,  ותבקע הארץ לקולו, ונסו יחדיו העומדים שם מקולו בעת נפילתו על גבי חבירו בכיוון גדול, ימין בימין ושמאל בשמאל. והיה בראותם כי ישב העמוד במקומו, ספקו כפיים ורקדו בשמחה ובשירים. עכ"ל.

ועל האיגרת הלזו חתומים :

החכם באשי והראב"ג רבי חיים שמואל הכהל המכונה הסיניור, רבי רפאל ארזי הכהן, רבי מנשה ארזי הכהן, רבי דוד נתנאל הרופא, רבי שמעון עבאדי, רבי אברהם אלחדיף, רבי מסעוד חג'ויל, רבי דוד אסודרי, רבי יצחק אסמאג'ה, כולם גדולי רבי טבריה בעת ההיא..

 

רבי מאיר, היה תלמיד מובהק של רבי עקיבא, ראש ישיבה בדור התנאים, חתנו של רבי חנינא בן תרדיון.

ולמה נקרא שמו רבי מאיר – שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה. ולא נהוראי .

 

ובמדרש תלפיות כתב: וישראל קדושים נוהגים בכל תפוצות ישראל, אם תארע ח"ו גניבה ואבידה, ובכל עת צרה וחולי ומכאוב רחמנא ליצלן, נודרים שמן או מעות על קיברו, ואומרים "אלהא דמאיר ענני בזכותו" והוא יענם ויפלטם.

                                                                                                                    טעון גניזה

 
 
 
bottom of page