top of page

מתוך חיה באמונה של הרב לוגאסי

כיצד להתפלל על זיווג

אם טוב בעינך ה' זרז לי את הזיווג, וסלק את כל המקטרגים והמשטינים המעכבים לי את ישועתי, ואולם אם רצונך לעכבו, תן בי כח להאמין בך כאשר תנהג עמי, ותן לי אמונה חזקה ושמחה באמונתי זו, שאקבל באמונה ובשמחה את הנהגתך, שכן מבטלת אני את רצוני  מפני רצונך, ומשליכה אני את עצמי עליך בידעי שאין כמוך הבוחר לי את המצב הטוב ביותר עבורי.

 

נוסח תפילה לשידוך מהשל"ה הקדוש

יהי רצון מלפניך ה' א-לוקי וא-לוקי אבותי, שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זיווגי הראוי לי בזמנו לכל צרכי ותקנתי, זיווג הגון הראוי להוליד, מזרע תלמידי חכמים ומזרע צדיקים ואנשי אמת ויראי חטא, כמו שהמצאת זיווג לאדם הראשון, לאברהם ויצחק ויעקב ומשה, כל אחד ואחד זווגו בעיתו ובזמנו. ואותה אשה שתמציא לי לזיווגי, תהא אשה טובה, אשה נאה במעשיה ונאה במראה, בעלת מעשים טובים, בעלת חן, אשה משכלת ויראת א-לוקים, רודפת צדק וגומלת חסד. לא יהא בה שום פסול, מום ופגם, ולא תהא כעסנית ורגזנית, רק תהא בעלת ענוה ונמיכות רוח, בריאה ובעלת כח, ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם ומועצותיהם לעכב את בת זוגי ההוגנת לי. ויקוים בי מקרא שכתוב: "מצא אשה מצא טוב", וגם מקרא שכתוב: "אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך, בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך". כי אתה הוא המושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

bottom of page