top of page

בס"ד

תחינה לאם החתן

ביום חופת בנה

 

"זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

רוצה אני להודות לה' על שזיכני לגדל, לחנך ולהגיע ליום הגדול

והמאושר הזה, בו אני מכניסה בע"ה את בני לחופה.

 

אנא ה' בחסדיך המרובים ברך זוג זה מברכותיך

"בורא עולם בקנין, השלם זה הבנין"

אל רחום וחנון, מעומק לבה של אם אוהבת מבקשת אני ממך

שתפתח לבני שערי-חן וחסד.

שישא חן וחסד בעיני אשתו, וימצא אצל אשתו חיים של שלום ושלוה.

שתהא התקשרותם ע"י חופה וקדושין, קשר תמידי ואמיץ.

 

רבש"ע תן לזוג זה פרנסה מידך הפתוחה ולא מידי בשר ודם.

ויזכו לשפע, כבוד, ברכה והצלחה ויזכו בדור ישרים יבורך בדרכי התורה והיראה

ונזכה בע"ה לרוות רב נחת מהם ומיוצאי חלציהם.

 

ושהחופה תהיה בעה"ז בשעה טובה ומוצלחת ומאושרת למזל טוב ולבניין עדי עד.

 

אמן כן יהי רצון!

 

bottom of page