top of page

סגולות לבנים טובים 

 

תפלה משנה טבע ומזל

ישראל הם מעל המזל, ובכוחה של תפלה בכוונה לשנות את המזל שנקבע.

 

קמו בניה ויאשרוה

תמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם, להתפלל על בניהם, שיהיו בעלי מידות טובות, יראי שמים, ומצליחים בתורה,  כי לא יתכן להצליח בחינוך בלי סיוע מהקב"ה.

 

  • כל הימים שאשה הרה תתפלל  תמיד שיהא הולד ירא שמים וחכם לב ומצליח בתורה ובמצוות.

 

  • נהגו ההורים לברך הבנים והבנות בליל שבת קודש.                                                            טוב שהאב יניח את שתי ידיו על ראש הילדים ויברכם:                                                        לבן: "ישימך אלו-הים כאפרים וכמנשה"                                                                                  לבת: "ישימך א-לוהים כשרה, רבקה, רחל ולאה: יברך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך, וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם."

 

  • וכן טוב לברך את הילדים בזמן עלות השחר – שבעלות השחר משוררים המלאכים ומתקיימת הברכה של כל אדם. וכן יעקב אבינו ע"ה אמר למלאך בעלות השחר "לא אשלחך, כי אם ברכתני".

 

  • הסגולה הטובה והבטוחה ביותר לזכות לבנים תלמידי חכמים ולרוות מהם נחת, היא לחנכם בדרך התורה, כיון שהתורה מעדנת את האדם, ומנחה אותו בדרך טובה וישרה.

 

  • הרגיל בנר שבת, חנוכה ויום טוב יהיו לו בנים ת"ח.

 

  • כל הרגיל לעשות צדקה, יהיו לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. (בבא בתרא דף ט' ע"ב)

bottom of page