top of page

ב"ה
ברכה כללית לבריאות מהרב אסלן זצ"ל
יש לומר נוסח זה לפני שמיעת הברכה
בזכות אבותינו הקדושים וכל הצדיקים שכל השומע ברכה זאת יתרפא ממחלתו 
 
רצוי להניח את יד ימין על המקום הכואב ולשמוע

 
הרב אסלן - הקדמה -
00:0000:00
הברכה הכללית לבריאות - הרב אסלן
00:0000:00
רב אסלן בגנות מידת הכעס - Unknown Artist
00:0000:00
עבירות המעכבות התפילה - Unknown Artist
00:0000:00
רב אסלן על כיסוי ראש -
00:0000:00
בשבח לימוד התורה -
00:0000:00
קטע מהבן איש חי -
00:0000:00
רב אסלן קטעי זוהר -
00:0000:00
בן איש חי שבת 1 רב אסלן - Unknown Artist
00:0000:00
בן איש חי שבת 2 -רב אסלן - Unknown Artist
00:0000:00
בן איש חי שבת 3 - רב אסלן - Unknown Artist
00:0000:00
בן איש חי שבת 4 -רב אסלן - Unknown Artist
00:0000:00
בן איש חי שבת 5 - רב אסלן -
00:0000:00
bottom of page