top of page

תפילת אבות על בנים

(חבר החיד"א זצוק"ל)

 

רבונו של עולם, זכני להוליד בנים זכרים עוסקים בתורה לשמה בריאים בגופם ושכלם בעלי מדות טובות ביישנים רחמנים גומלי חסדים צדיקים יראי א-לוהים כאברהם. מקדשי שמך כיצחק ותמימים יושבי אהלים כיעקב. מאמינים בלב שלם בכל תורת משה ונביאים וכתובים וחכמי האמת והתורה שבע"פ וכל העיקרים ואמונת אמיתות אמיתנו הקדושה וכל מצות דרבנן ומקיימים אותם מי יתן והיה לבבם כמו ישראל בשעה שעמדו לפני הר סיני ואמרו  כל אשר דבר ה'  נעשה ונשמע ולא יבעט בני בקול מורים והורים אלא מכבדים ויראים אותם ויהיה להם אזנים שומעות תוכחת חיים ובקרב חכמים ילינו ויהיה להם רוחב לבב ושכל טוב להבין זכירה טובה וקיימת לשמור החכמות לעבודתך, חושים בריאים להשתמש בהם לעבודתך ואהבה וחשק ורצון בתורת ה' ובה יהגו יומם ולילה ולא יצא עליהם שם רע ודבה רעה לעולם נאהבים למעלה ונחמדים למטה וכל רואיהם יכירו שם זרע ברך ה' ויאמרו ברוך שזה ילד  ברוך שזה גדל ויהיו כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח ויהיו בני כשתילי זיתים סביב לשולחני והארך ברחמיך שנותי ושנות אשתי וזכני שילדו על ברכי דור רביעי וקיים בזרעי ברכת אברהם אבינו כה יהיה זרעך ואזכה לגדלם בארץ הקדושה בקדושה ובטהרה וכיצחק יקרא להם זרע קדש  מטע ה' להתפאר וכברכת יעקב יורשי החלה בלי מצרים ויהיו מעוטרים בכתר תורה לזכות הרבים ולא בגאוה ובכתר מלכות ושלא יצטרכו להלואת בשר ודם ולא למתנות בשר ודם ובכתר כהונה משרתי ה' כמו בני דוד כהנים היו כד"א אתם כהני ה' תקראו וכתר שם טוב עולה על גביהם ולא ישלוט יצה"ר ועין הרע כמו זרע יוסף הצדיק: "המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו (כדגים) לרוב בקרב הארץ הקדושה": ותצילם מכל חלאים רעים ונגעים רעים וברך את לחמם ואת מימהם. ויקויים בבני אשר "בנינו כנטיעים מגדלים בנעוריהם בנותינו כזויות מחוטבות תבנית היכל מזוינו מלאים מפיקים מזן אל זן צאנינו מאליפות מרבבות בחוצותינו אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו".

 

אנא א-להי זכני לקיים מה שצויתני "ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם" ויתקיים בי מקרא שכתוב "ודברי אשר שמתי בפיך לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם": ויהיו בני מורי הוראות ישרות בישראל לשם שמים ולא יכשלו ולא יטו ימין ושמאל מדרך הישר מדבר שקר ירחקו ולא ימצא בם מום ולא מדה רעה מקטנם ועד גדולם. ויהיו בני מאותם שכתוב "מי יגור באהלך מי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו לא רגל על  לשונו ולא עשה לרעהו רעה וחרפה לא נשא על קרובו":

 

יהי רצון מלפניך שאוליד בנים ובנות ולא ימות שום אחד מבני בחיי ולא אחת מבנותי בחיי ואקח נשים לבני ולא ימותו נשותיהם מקוצר שנים ואזכה להשיא בנותי לאנשים הגונים וצדיקים ויאריכו שנותיהם עם נשיהם. ויהי רצון מלפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי שתזמין לכל בני את בת זוגו ולכל אחת מבנותי את בן זוגה המיוחד לכל אחד מהם ברחמים ולא יקדימם אחר ולא יודחו לפני אחרים ח"ו ויולדו בני ובנותי במזל טוב ובשעה טובה וכל הסבות בין בהשגחת א-להים בין מערביות בין בחיריות יפעלו לטובתם  ולזכותם בבני חיי ובמזוני רויחי ולא יחסר להם לעולם מזון וטרף ביתם והצילה ממאורעות ופעולות רעות ולא יחטאו לא בזדון ולא בשוגג לא באונס ולא ברצון וישמרו את ברית קדש מכל טומאה וערוה ובעת הראוי יקיימו למצות פרו ורבו והשכן בין איש לאשתו אהבה ואחוה שלום וריעות וכן בין קרוביהם ואזכה לזון אותם בקטנותם בכבוד בלי חרפה ובזיון ותהי תורתם אומנותם בכבוד ולא בבזוי ולא יצטרכו לבריות ואזכה לראות בשמחתם ולא יהיה בהם עקר ועקרה ומשכלה וימצאו חן ושכל טוב בעיני א-להים ואדם, ולא אעזוב אותם ביד אחרים חס ושלום ויהיו שומעים בקול אביהם ואמם ורבניהם ואח קטן ישמע לגדול ויכבדוהו ויהיה טוב ונעים שבת אחים גם יחד באהבה רבה. ובנותי תהיינה יפות נאות צנועות צדקניות חסדניות מעוטרות במדות טובות כל כבודה בת מלך פנימה ותהיינה שלימות בלי מום. וברך מעשה ידי כדי שאזכה להרבות להם מוהר ומתן כראוי לבני גילי ומהם יצאו פירות טובות ובנים צדיקים זוכים ומזכים לכל ישראל אכי"ר.  יהיו לרצון וגו'.

 

 

תפילה להצלחת הבנים 

(מספר התחינות והבקשות)

רבונו של עולם, זכנו שיהיו בנינו מאירים  בתורה, ויהיו בריאים בגופם ושכלם, בעלי מדות טובות, עוסקים בתורה לשמה. ותן להם חיים ארוכים וטובים, ויהיו ממולאים בתורה ובחכמה וביראת שמים, ויהיו אהובים למעלה ונחמדים למטה. ותצילם מעין הרע ומיצר הרע ומכל מיני פורענויות, ויהיו להם חושים בריאים לעבודתך, וזכנו ברחמיך הרבים (ואת אשתי/ ואת בעלי) שתמלא מספר ימינו באריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים, ואהבה ושלום, ונזכה לגדל כל אחד מבני וכל אחת מבנותי לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

ותזמין לכל אחד מבני את בת זוגו ולכל אחת מבנותי את בן זוגה, ולא יודחו לפני אחרים חס ושלום, וברך מעשה ידינו לתן להם מוהר ומתן בעין יפה, ונוכל לקיים מה שאנו מבטיחים לתן להם בלי נדר, ולהשיאם עם זיווגם  בימי הנעורים בנחת וברוח ובשמחה, ומהם יצאו פרות טובים ובנים צדיקים זוכים ומזכים לכל ישראל. ולא יתחלל שמך הגדול על ידינו, ולא על ידי זרענו חס ושלום, ומלא כל משאלות לבנו לטובה בבריאות בהצלחה וכל טוב, ויתגדל כבוד שמך הגדול וכבוד תורתך על ידינו, ועל ידי זרענו וזרע זרענו, אמן כן יהי רצון. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

תפילה על הבנים    

מאגרת החזון איש זצו"ל

יהי רצון מלפניך ה- א-לוהי וא-לוהי אבותי, שתרחם על בני......בן...... ותהפוך את לבבו לאהבה וליראה שמך, ולשקוד בתורתך הקדושה ותסיר מלפניו כל הסיבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה, ותכין את כל הסיבות המביאות לתורתך הקדושה. כי אתה שומע תפילה.  

 

bottom of page