top of page

                                                                   שעות רצון
                                                         תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

שעות רצון לתפילות

  • כל לילה בחצות

  • באשמורת הבוקר,(משעה קודם עלות השחר, והשיא הוא בשעת עלות השחר במדוייק)

  • בתפילת מנחה של שבת קודש.

  • זמן פתיחת ההיכל.

  • בסיום שיעור תורה.

  • בשעת הברית אם יש שם צניעות וקדושה.

  • כל רגע של מצוה הוא שעת רצון.  

 
לפני עלות השחר דהיינו בסוף הלילה, הקדוש ברוך הוא שט ברקיע ומבקר בשמונה עשר אלף עולמות ושומע הבקשות והתפילות, וזה מקור מנהג הסליחות בעלות השחר.


לכבוד הרב מוצפי שליט"א
הרב ציין שלאחר שיעור תורה זה שעת רצון האם גם כששומע שיעור באינטרנט או כל שיעור שמשתתפים? 
תשובה
כל דברי תורה הנשמעים בכל מקום ובכל שעה, הקלטה או שידור חוזר, אם יש ציבור המאזין להם, וככל שיהיה ציבור יותר גדול, הרי זו שעת רצון גדולה מאוד. לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם הרב יכול לכתוב את שני הפסוקים של שעת רצון לפני עלות השחר לבקשות תודה רבה .
תשובה
אוסרי לגפן עירה ולשורקה בני אתונו . כבס ביין לבושו ובדם ענבים סותו .

יאמר אותם דקה או שתים קודם עלות השחר.


לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
בליל שבת, בעלי מברך אותנו אחרי אשת חיל לפני הקידוש, כדי שלא יהיה הפסק בין הקידוש לנטילת ידים, האם טוב עושה? הרב אמר אחרי הקידוש לברך המשפ'
תשובה
בקידוש מתכפרים העוונות , והוא שעת רצון לקבל הברכות אחרי שנטהרנו .לכבוד הרב שלום רב
אני נשואה 36 שנה ומצב בבית קשה בעלי איש כעסן ועצבני ומקלל מבטיח להשתנות אבל כשמגיעה השעה אין שליטה. מה אני יכולה לעשות?
תשובה
תתפללי עליו בפתיחת ההיכל, בהליכה למקווה, בהדלקת נרות שבת, בסיום שיעור תורה כי הם שעת רצון גדולות והתפלות מתקבלות.שלום לכבוד הרב
מה הם מדרגות העדיפות ביממה ללימוד תורה ולבקש בקשות? שמעתי בשיעור מכבודו ושכחתי. תודה.
תשובה
היממה מחולקת על פי הקבלה בסדרי עדיפות לארבעה רבעים, והם לפי סדר זה.
א, חצי היום הראשון.
ב, חצי הלילה השני.
ג, חצי היום השני.
ד, חצי הלילה הראשון. ויש בזה עוד הסברים, נימוקים וביאורים.

 
 

 

 

 

 

bottom of page