top of page

תפילות

להצלחה

הריני רוצה לילך (למקום פלוני או לעשות דבר פלוני) ברשות ה' יתברך ולמען שמו. רבונו של עולם בדברי קדשך כתוב לאמר: "הבוטח בה' חסד יסובבנו". ה' אלקים אמת, תן לי ברכה והצלחה בכל מעשה ידי. כי בטחתי בך שתשלח לי ברכה. ויקוים בי מקרא שכתוב: "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" אמן.

 

תפילה לפרנסה

מספר אשמורת הבוקר

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתברך את כל מעשה ידי עד בלי די, ומידך המלאה תשביעני, ומאוצרך הטוב תמלא את ביתי ותצליח דרכי ואורחותי, ושמור רגלי ונתיבותי, כי בידך מסורים כל חיים, ויהיו מזונותי בידך מסורים ומתוקים ולא יהיו ביד בני אדם, כי הם מרים וקשים כלענה בבושת פנים מכלימים, לכן ברחמיך הרבים תחון לי מזונותי מידך הטובה והמלאה. ויהיו שלמים, ותהא מלאכתי לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למוות, ותזכני שלא יתחלל שם שמים על ידי. ואהיה מן המועילים והמשפיעים טוב לכל אדם תמיד, ותדריכני בדרך ישרה לפניך, ותנני לחן ולחסד ולרחמים ולרצון בעיניך ובעיני כל רואי, כי אל חנון ורחום אתה ורב חסד לכל קוראיך באמת.

 

תפילה לכל דבר

מספר חסידים

יהי רצון מלפניך שלא נחטא לך ולבריותך, ושלא יחטאו לך בריותך, ושלא יחטאו בני, ומחה כעב וכענן חטאותינו למען שמך הגדול.

 

תפילה על הבעל

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו , א-לוהי אברהם א-לוהי יצחק  וא-לוהי יעקב, שתשמור ותנצור  תמיד את בעלי, מכל נזק ומכל רע  ומכל חולי. ותתן  לו חיים טובים, חיים ארוכים , חיים של עושר וכבוד. ותתן לנו זרע של קיימא ובנים  הגונים וצדיקים. ותטע ביננו תמיד  אהבה ואחוה שלום ורעות, ותקבע אהבתי בלב בעלי , שלא יחשוב בשום אשה בעולם זולתי.  ותטע בלבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם  כיהודים כשרים, ולעשות  צדקה וחסד עם עמך ישראל. ותברך את בעלי ברכה שלמה ברוב עוז ושלום, כדבר שנאמר, יברכך ה' וישמרך, יאר ה' פניו אליך ויחונך, ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ונאמר, ה' ישמרהו ויחיהו ואושר בארץ. אמן כן יהי רצון.         (חופת חתנים)

 

סגולה לשלום בית: לומר מזמורי תהילים: מה' מו' קלט' קמ'.

 

תפילה למעוברת

כל הימים שהאשה הרה, תתפלל תמיד שיהיה הולד ירא שמים וחכם לב ומצליח בתורה ובמצוות.

יהי רצון מלפניך, ה' א-לוהי וא-לוהי אבותי, שתקל מעלי את צער עיבורי, ותוסיף ותתן לי כח כל ימי העיבור, שלא יותש כוחי ולא כח העובר בשום דבר בעולם. ותציל אותי מפתקה של חוה. ויהי בעת לדתי, כי ימלאו ימי ללדת, לא יהפכו עלי צירי לידה, ויצא הולד לאויר העולם ברגע קטן, ואלד בנקל בלי שום הזק לי ולולד, ויהא נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים ולשלום ולבריאות, לחן ולחסד, לעושר ולכבוד. ושלא אלד בשבת, כדי שלא יצטרכו לחלל שבת, חס ושלום, בשבילי. ותמלא כל משאלותי במדה טובה, ישועה ורחמים, בקרב כל ישראל הצריכים רחמים, ואל תשיבני ריקם מלפניך, אמן.

 (קיצור שני לוחות הברית)

 

בחודש התשעי

יהי רצון מלפניך, ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותיהו, שתרחם עלי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל, ובעת לדתי תקל מעלי צער הלידה, ואלד בנקל בלי שום צער, בטרם יבא חבל לי ואמליט עוברי לחיים טובים ולשלום, בשעה טובה ומזל טוב לנו ולולד. ולא יארע לי ולא לולד שום צער ושום נזק ושום מקרה עלי, ותצילני מכל כאב וטרוף ובהלה, ותצא השליה בזמנה, ואהיה בריאה וטובה לעבודתך. לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. ותשמע תפילתי ותענה עתירתי, כי רחום אתה ושומע תפלת כל פה. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך, ה' צורי וגואלי.

(החיד"א, סנסן ליאיר)

 

סגולות ללידה קלה:

לאכול סעודה רביעית, ותאמר לשם מצות סעודת מלווה מלכה.

לקיים מצות הפרשת חלה.

טבילה בחודש התשיעי

להשתדל שהבעל יפתח את ההיכל  במשך ההריון.

 

סגולה למציאת אבידה

לתת צדקה ולומר שלש פעמים.

אמר רבי בנימין, הכל בחזקת סומין, עד שהקב"ה מאיר את עיניהם. מן הכא, ויפקח א-לוהים את עיניה ותרא באר מים, ותלך ותמלא את החמת.

אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני, אלהא דמאיר ענני, בזכות הצדקה שאני נודבת לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, זכותו יגן עלינו, למצוא את האבדה שאיבדתי. (ע"פ מדרש רבא לב חיים.

 

תפילה לזכות לתורה

מספר ימצא חיים

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתזכני לעסוק בתורה לשם שמים אנוכי ובָּני ובני בני  עד סוף כל הדורות, ויקוים בנו מקרא שכתוב: "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם, אמן סלה".

 

תפילה על שמירת הלשון

נוסח תפילה שסידר רבינו החפץ חיים זצ"ל

נכון שיבקש בקשה זו  בבוקר אחר התפילה וע"י זכירתו בפה יהיה לו גם  מזכרת,

שלא ילכד בדיבורים אסורים.

רבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, אל רחום וחנון, שתזכני היום ובכל יום לשמור פי ולשוני מלשון הרע ורכילות ומקבלתם.

ואזהר מלדבר אפילו על איש יחידי, וכל שכן מלדבר על כלל ישראל או על חלק מהם. וכל שכן מלהתרעם על מדותיו של הקדוש ברוך הוא.

ואזהר מלדבר דברי שקר, חנופה, ליצנות, מחלוקת, כעס, גאוה, אונאת דברים, הלבנת פנים, וכל דברים אסורים.

וזכני שלא לדבר כי אם דבר הצריך לענייני גופי או נפשי. ושיהיו כל מעשי לשם שמים.

 

תפילה לבריאות

מהרב חיד"א זצ"ל

רבונו של עולם, ברחמיך תן בנו כח ובריאות ויכולת מספיק, וחוזק ואומץ באיברינו וגידנו וגופנו לעמוד על המשמר, ולא יארע לנו שום מחוש ושום כאב. ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך. ותצילנו מכל רע, ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, ומלא שנותינו, אורך ימים ושנות חיים תוסיף לנו לעבודתך. ובצל כנפיך תסתירנו, ותצילנו לנו ולכל בני ביתנו מכל גזרות קשות ורעות, ונהיה שקטים ושאננים, דשנים ורעננים לעבודתך וליראתך.  

 

 

אגרת הרמב"ן

שמע בני מוסר אביך, ואל תטוש תורת אמך. תתנהג תמיד לדבר כל דברך בנחת, לכל אדם, ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס, שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל הכועס כל מיני גיהינום שולטין בו. שנאמר, והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך, ואין רעה אלא גיהינום, שנאמר, וגם רשע ליום רעה. וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מדת הענוה, שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר, עקב ענוה יראת ה'. ובעבור הענוה, תעלה על לבך מדת היראה, כי תתן אל לבך תמיד, מאין באת ולאן אתה הולך, ושאתה רמה ותולעה בחייך, ואף כי במותך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך הכבוד. שנאמר, הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך, אף כי לבות בני אדם. ונאמר, הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאום ה'. וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראך ותשמר מן החטא, ובמדות האלה תהיה שמח בחלקך. וכאשר תתנהג במדת הענוה להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה, וחיי עולם הבא.

 

ועתה בני דע וראה, כי המתגאה בלבו על הבריות, מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים. שנאמר, ה' מלך גאות לבש, לבש ה' עוז התאזר. ובמה יתגאה לב האדם. אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר. ואם בכבוד, הלא לאלוהים הוא. שנאמר, והעושר והכבוד מלפניך. ואיך מתפאר בכבוד קונו. ואם מתפאר בחכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח. נמצא, הכל שוה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים וברצונו מגביה שפלים. לכן השפל עצמך, וינשאך המקום. על כן אפרש לך, איך תתנהג במדת הענוה ללכת בה תמיד. כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוך, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה, ואל תביט בפני אדם בדברך עימו, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך, ואם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו, ואם רש הוא ואתה עשיר או חכם ממנו, חשוב בלבך, כי אתה חיב ממנו והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג ואתה מזיד.

 

בכל דבריך ומעשיך ומחשבותיך ובכל עת, חשוב בלבך כאילו אתה עומד לפני הקב"ה ושכינתו עליך, כי כבודו מלא עולם. ודבריך יהיו באימה וביראה, כעבד לפני רבו. ותתביש מכל אדם, ואם יקראך איש, אל תענהו בקול רם, רק בנחת, כעומד לפני רבו.

 

והוי זהיר לקרות בתורה תמיד, אשר תוכל לקימה. וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת, אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. ותפשפש במעשיך בבוקר ובערב, ובזה יהיו כל ימיך בתשובה. והסר כל דברי העולם מלבך בעת התפילה, והכן לבך לפני המקום ברוך הוא, וטהר רעיוניך, וחשוב הדיבור קודם שתוציאנו מפיך. וכן תעשה כל ימי חיי הבלך בכל דבר ודבר, ולא תחטא. ובזה יהיו דבריך ומעשיך ומחשבותיך ישרים, ותפילתך תהיה זכה וברה ונקיה ומכוונת ומקובלת לפני המקום ברוך הוא. שנאמר, תכין לבם תקשיב אזנך.

 

תקרא האגרת הזאת פעם אחת בשבוע, ולא תפחות, לקימה וללכת בה תמיד אחר השם יתברך, למען תצליח בכל דרכיך ותזכה לעולם הבא הצפון לצדיקי. ובכל יום שתקראנה, יענוך מן השימים, כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם. אמן סלה.

 

 

bottom of page