top of page

שלג

מתשובות של הרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

לכפרת עוונות 
לקחת גוש שלג או קוביות קרח ולהעביר תשע פעמים על הזרועות ימין ושל שמאל מקדימה ומאחורה .

(כתב הגאון רבנו יוסף חיים בלשון חכמים) ,

 

לזכור לימוד התורה 

מקורו בדברי רבנו שר שלום שרעבי ז״ל וזיע״א בסידור הכוונות שלו. 
 

יקח בידו הימנית כדור שלג ואם אין אפשר קרח מהמקפיא כדברי הבן איש חי בלשון חכמים, ויעביר על מצחו מעל הגבות מימין לשמאל הלוך ושוב  3 פעמים ובכל פעם יאמר ״אלף״. והרי אלף אלף אלף גימטריא שלג. כל ״אלף״ מספרו 111, כפול שלש 333, גימטריא ״שלג״.

ויכווין שלג גימטריא ״שכחה״ ועל ידי כן יזכור לימוד התורה ולא ישכחנה, ויהיו קבועים וקפואים ושמורים דברי התורה במוחו ולא יופשרו ויוזלו חלילה. 

ואמר לי מור אבי ז״ל שטוב לומר בפיו אחר ההעברה של השלג או הקרח על מצחו שלש פעמים עם אמירת אלף יאמר תפלה קצרה.

יהי רצון מלפניך אדוני אלהי ואלהי אבותי שבזכות שלש אלפין של שלש שמות אקיה העולים גימטריא שכחה, תסלק השחה ממני, וכל מה שלמדתי ואלמד עוד בסייעתך לא אשכח, ויהיו דברי התורה קבועים בלבי, ושמורים וקבועים וקפואים במוחי, ולא יזלו משם, אלא אזכרם על בוריים בכל עת שארצה, ונאמר זכר עשה עשה לנפלאותיו חנון ורחום אדוני. 

 

ליראת שמים

גם טוב עוד ליראת שמים לקחת כדור שלג ולצייר בו על מצחו שם הוי״ה, דהיינו אות י׳ מעל עינו הימנית, ואחריה ה׳, ואחריה ו׳ במרכז המצח, ואחריו י׳ מעל העין השמאלית, ויניח הלחות שתתייבש כך ויזכה ליראת השם.

וכך היה נוהג מדי שנה בימי החורף כאשר היו יורדים ברד או שלגים מהשמיים.

במקומות שאין שלג, אפשר לחילופין קובית קרח מהמקרר.

 

 

שאלה

לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א
האם מותר לגעת בשלג או ברד בשבת? 
 
תשובה 
א, שלג שירד בשבת עצמו הוא מוקצה, לדרוך עליו מותר ללא חשש, אך לא לקחת ממנו ולטלטלו בשבת. ב, שלג שירד לפני שבת והכנתי אותו לקחת ממנו בשבת מותר לטלטלו, אך אסור לרסקו בידים כפי פסק השלחן ערוך.
 

bottom of page