top of page

המקום הגבוה ביותר לקבלת התפילות

 

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א


המקום הגבוה ביותר לקבלת התפלות, כך שמעתי מאבא מארי ז״ל שקיבל מזקנים , הוא הכותל המערבי עליו נאמר והיו עיני ולבי שם כל הימים . שם נברא גופו של אדם הראשון ועפרו גובל , שם בנה נח מזבח והקריב קרבן , שם עקד אברהם אבינו את יצחק בנו , שם התפלל יצחק אבינו בצאתו לקראת רבקה אמנו , שם התפלל יעקב אבינו בצאתו לראות את רחל , שם דוד מלך ישראל הקריב קרבן ורכש את המקום בכסף מלא ככתוב בנביא. 

שם בנה שלמה את הבית הראשון וביקש כי כל תפלה שיתפלל כל אדם בעולם שם תתקבל , ועם ישראל לדורותיו התפללו בו , או שכיוונו פניהם בתפלה לשם כי הוא שער השמים לקבלת התפלות . 

מבחינת קברי צדיקים המקום הראשון במעלה הוא קברי אבות שבחברון מקום מערת המכפלה , השער לגן עדן מקום עלית הנשמות , עם קבר רחל היא השכינה בעצמה המעלה את תפלות בניה אהוביה עם ישראל עם הקודש . וכל תפלה הנאמרת על כל קבר צדיק בכל העולם כולו תעלה דרך שם כדאיתא בזוהר בפרשת תרומה וכן בויקהל .   

עוד מפיו שמעתי כי בכל רחבי הארץ אין מקום קדוש כקבר רבי שמעון בר יוחאי אשר במירון , ולא על חינם מיליונים מעם ישראל כן ירבו פוקדים את קברו מדי שנה . כי אורו עצום ורב , עמו הוא מנה את קבר רבי עקיבא אשר בטבריה עיר הקודש , גי מסר נפשו להריגה על קידוש השם , והעמיד תורה לישראל בהעמידו את ח שת תלמידיו המוסמכים , ואתם רבי מאיר בעל הנס אשר בטבריה אשר כתב כל משנה סתומה , והרביץ תורה לרבבות , והיה מלומד בנסים , והיה מליץ יושר אפילו על רחוקים שבישראל וקרא להם בנים של השם יתברך , וציוה לקברו עומד , כדי להגן על כל הדורות וכדי להיות ממתין ומוכן לקבל פני משיח צדקנו . 

מקום מיוחד במינו תפס רבנו האריז״ל שנטמן בעיר תורתו צפת עיר הקודש , כי מסר נפשו בעד ישראל , בכה כל לילה על הגלות וצער ישראל , והיה דבק בשכינה כל רגע מחייו , וגילה תורת הנסתר . והשתדל בכל כוחו להביא את הגאולה וכתב שיטות שונות איך לקרב אותה, גם גילה סודות הגלגולים השונים של כולנו למען נדע איך לחיות ואיך לתקן ואיך לקבל את המציאות שאנחנו שרויים בתוכה , ואהבתו לישראל היתה ללא גבול , גם רבי שמעון בר יוחאי גם רבנו האריז״ל היו נשמת משה רבנו עליו השלום שלימד תורה את ישראל במסירות נפש ובאהבה . 

ואתו טמונים רבנו הרב משה קורדבירו ז״ל אבי תורת הקבלה ומרן רבי יוסף קארו מחבר השלחן ערוך ואביהם של ישראל . 
תודה רבה לכם ויתקבלו תפילותיכם .  קס״ה .

bottom of page