top of page

גזיזת ציפורנים

(קלטת מפי הרב סעדיה בן דוד)

 

כדי שנדע את החיוב של גזיזת ציפורנים, נביא קודם את המהות שלהם.

 

אדם הראשון כשנברא, העור שלו לא היה עור שלנו של היום. כל גופו היה עור של הציפורנים. כולו- ציפורן. מבהיק, מבריק. לא היה נתון לא ללחץ של חום ולא קור. כמו שציפורנים אינן מרגישות לא קור ולא חום כך הוא לא הרגיש. לא היה מצב שהוא יהיה חולה בשביל לנתח את הציפורן. כליל הבריאה, כליל השלימות. "ויעש לאדם ולאשתו כותנות אור וילבישם" שהוא האור המבהיק ואחרי החטא "כותנות עור" פשט מהם הבגד היפה הזה ונתן להם עור הרגיל שלנו היום, שאז אדם מרגיש כל תזוזה, כל דקירת מחט כבר צועק וצורח.

וכדי שנדע את הטוב הזה שהפסדנו, נשאר לנו קצת ציפורנים בקצה היד וזו הסבה שבמוצאי שבת קודש בהבדלה מסתכלים בציפורנים בקצה היד ואומרים: "בורא מאורי האש" למה? כדי שנזכור את אותו האור הנפלא שהיה לפני חטא אדם הראשון ואבדנו אותו, והיות וזה היה חלק שבקדושה שנשאר מ- 6 ימי בראשית. לפיכך כשאדם ישן וטועם טעם מיתה, אז כל חלקי הטומאה נאחזים רק בציפורנים ויורדת עליו כח טומאה. אבל הטומאה נשלפת כשהוא מקבל את הנשמה וכל כולה מתרכזת באצבעות ולפיכך יש לעשות נט"י לסרוגין 6 פעמים ורק בדרך כזו הטומאה יורדת.

לכן אסור לנגוע בכלום לפני נטילת ידים של בוקר. לא בעיניים, לא באוזן וכו' וכולם חייבים נטילת ידים זו.

 

לכן חוייבנו גם לקצוץ את הציפורנים בכל ערב שבת .

בכל ערב שבת אדם מקבל את הנשמה היתרה ואם הוא עדיין עם ציפורנים שהם למעלה מהבשר הרי נאחזים בו 400 כוחות טומאה. הארי ז"ל אומר שזהו הסוד של 400 איש של עשו שבאו להתנקם ביעקב אבינו. "והנה עשו בא". עשו הוא אבי אבות הטומאה ועמו 400 איש. ואדם מסלק את 400 כוחות הטומאה האלה ע"י נטילת הציפורנים. לכן יש חיוב לקצוץ ציפורנים כל ערב שבת.

 

וכל שכן כשאשה הולכת להטהר במקווה והרי כאן היא רוצה לזכות לטהרת הנפש היא בוודאי לא תרשה לעצמה שכוחות הטומאה האלה ישארו באצבעותיה, לכן תקצוץ ציפורניה ובפרט לקראת הטבילה.

 

  1. אסור לזרוק הציפורנים על הריצפה אלא ישר לאסלה.

  2. אם ציפורן נפלה לטאטא מסביב.

  3. הבן איש חי כותב שכל הסטרא אחרא נתפסת בציפורנים וגורמת פחדים וצרות.

 

 

שאלות ותשובות שנשאל הרב בן ציון מוצפי שליט"א בענין כסיסת ציפורנים

שאלה

לכבוד הרב בן ציון מוצפי שליט"א

האם ישנו עניין לגבי כסיסת ציפורניים?
 

תשובה
ראשית, דעי כי הצפרנים הגדילות הם מזינות את כוחות החיצונים והם נדבקים בהם עד שהגמרא אמרה שאשה בהריון הדורכת עליהם תפיל את ולדה לא עלינו. ובזוהר כתב שכל כוחות הכישוף נמצאים בהם. וזה הטעם שבבוקר אנחנו נוטלים את הידים כי מקום הצפרנים מושך את כוחות הטומאה ויש לסלקם. ולכן אין תכרסמי אותם בפיך הטהור ואם חלילה יפול פירור אחד לתוך פיך...

 

 

שאלה

לכבוד הרב היקר
מה החומרה של קציצת ציפורניים בפה? אני רוצה להפסיק מנהג מגונה זה אך מתקשה.תודה.

תשובה

הצפרניים העודפות ואינן דבוקות לבשר הם יונקות מכוחות שליליים , והחיצונים שולטים בהם , ולכן בתלמוד החמירו מאוד שלא להשליכם במקומות בהם עוברים ושבים מחשש שיזיקו חלילה , ולכן יש ליזהר מתופעה גרועה זו .

 

 

 

 

 
bottom of page