top of page

                                                                         ב"ה

הכעס והסבלנות

מתוך החוברת הכעס והסבלנות בהוצאת ברכת נחמני

 

אמרו חז"ל: אין לך אדם שאין לו שעה...עוד אמרו "מי שדוחק את השעה (שרוצה דוקא ומהר) השעה דוחקתו וכל הנדחה מפני השעה (שמאריך אפו ומחכה) השעה עומדת לו.

 

יש תפילה שנענית לארבעים יום ויש לעשרים יום ויש לשלושה ימים ויש שעוד לא יתפלל וכבר יענהו הקב"ה.

 

וכן בכל דבר שלא הולך לך בחיים, אל תפול בדעתך ואל תחלש רוחך משום דבר , יהיה אשר יהיה ונאמר "והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגא מאד" ללמדך שכל המצטער בתחילתו נוח לו בסופו.

ובאמת כל מה שהאדם נופל בא משמים עליו בחשבון מדוקדק כדי שיכיר מקומו ומשם יעשה התחלה חדשה, ואין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד האלוקים. וכבר אמרו חז"ל "תרופת היסורים- קבלתם".

 

  • כל הכועס, כל מידני גיהנום שולטין בו. (ופרש החוסן יהושע" היות  והכעסן אין לו שליטה על מעשיו ועלול לעבור כל מיני עברות שבעולם לכן אין לו גיהנום אחד אלא...כל מיני גיהנום שולטין בו)

 

אמר רב יהודה אמר רב: "כל המטיל אימה יתרה בתוך  ביתו סוף הוא בא לידי גילוי עריות ושפיכות דמים וחילול שבת".

אל תקלל שום אדם כי פעמים רבות הקללות חוזרות כולן על ראשו ועל זרעו של המקלל!!!

הפלא יועץ

זכור שאין שום אדם יכול להרע או להטיב לך אפילו בשוה פרוטה, או לכבד לך או לזלזל בך – בלתי גזרת עליון!

ואין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה...נמצא שכל העושה עמך טובה או רעה בין בגופך בין בממונך בין בכבודך – שליחות הבורא עושה ומאת ה' יצא הדבר.

 

  • הכעסן בידוע שהוא אוהב כבוד ואפילו כל מצוות שעושה אינם אלא בשביל כבוד.

  • רוב המצערים נשותיהם מקצרים ימיהם.

  • הכועס בנקל יביש הזולת וילבין פניו ברבים, ויורד לגיהנום ואינו עולה.

  • תיכף כשיש לו דין ודברים יבוא לקפידות וכעס, ונכשל תמיד בכבוד אביו ואמו אחיו אחיותיו סבו סבתו אשתו וילדיו ובנקל יסתור דברי הוריו ורבותיו. ובנקל יסרב לציית לפסק הדין, והוא רחוק מהמידה היקרה "מודה על האמת" כי לא יכיר בטעויותיו והוא מונע מלבו כל טוב. וכשהוא בכעס אין לו לב לרחם על העניים ואינו מסוגל לגמול חסד עם הבריות.. והוא גורם לבניו שיהיו כעסנים ורוטנים במותו, כי טבע הבנים שרואים בהוריהם דמות נעלה ושואפים להידמות לו.

 

bottom of page