בס"ד

 

תפילה שנוהגים לומר

על קבר התנה"ק רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל זיע"א

מספר תולדות אהרן ומשה

 

אנא ה' א-לוהי ישראל שליט בעליונים ובתחתונים קרוב לכל קוראיו באמת מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו שמע תפילתי כי עני ואביון אני, לכן קבל קול תחנוני והשלך אימה ופחד לכל איש ואשה ומזיק שיקום עלי לרעה, ולכל מי שיקום עלי להחטיא אותי, (אני פב"פ),  אנא בגודל זרועך ידמו כאבן, ואם יראוני אל יזיקוני ואל יגיעוני, וסתום וחתום פיהם וקצץ רגליהם שלא יזיקוני ושלא יגרמו לי כל רעה ולא לכל אותם שעמי ולא לכל מי שאני מתפלל עליהם ויהיה שמך הגדול עמי ויבושו המה ואל אבושה אני, יחתו המה ואל אחתה אני, ישבו המה באימה ופחד ואני אשב לבטח, כי בך אני בוטח כדכתיב קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך.

 

וכן יהי רצון מלפניך ה' א-לוהי וא-לוהי אבותי לשמוע את תפילתי ואל תחנוני ולעשות בקשתי לסלוח ולמחול ולכפר כל עוונותי וחטאתי ואשמותי ופשעי שחטאתי ושעויתי ושפשעתי לפניך בין באונס בין ברצון, בין בשוגג בין במזיד, בין בהרהור בין במחשבה, בין בגלגול ה בין בגלגולים אחרים,(אני פב"ב):

וכן יהי רצון מלפניך ה' א-לוהי וא-לוהי אבותי שתפתח לי מפתחי החן והחסד ומפתח החכמה והדעת והבינה והשכל ומפתחי פרנסה טובה וריווח והצלה ותכתירני בהם כל ימי חיותי על האדמה ותהיה לי לעזר ולהועיל ולהושיע ולהציל ולשמוח כל ימי להאיר מזלי לטובה כשמש בתקופת תמוז וכלבנה בחצי החדש במלואה ותצליחני בכל דרכי ובכל מעשי ויהיו דברי מתוקים מדבש ונופת צופים, באזני כל שומע דברי מעתה ועד עולם והמזכירים אותי יזכרוני לטובה ולברכה כל הימים.

 

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהי וא-לוהי אבותי שתתנני לחן ולחסד ולטובה ולרחמים ולרצון בעיניך ובעיני כל רואי ובעיני כל מאהבי בין שהם על השמים או מתחת השמים ותהיה השעה הזאת והיום הזה שאני מתפלל/ת לפניך עת רצון ועת רחמים ויום ישועה ומחילה וסליחה וכפרה שלימה וחיים טובים עלי (אני פב"פ) ועל בעלי/אשתי ובני (ומזכיר שמותם),

 

וכן יהי רצון מלפניך ה' א-לוהי וא-לוהי אבותי לעשות חפצי ורצוני ותהיה אימתי מוטלת על הבריות ויזכרו אותי לטובה ותהיה תורתי שמורה וערוכה בלבי ושלא אשכח דבר מכל מה שלמדתי ושאלמד ויהיו חלומותי מיושבין עלי ותצילני מאדם רע ומכל פגע רע ותסיר כל פיות הדוברות עלי עתק והחושבים ברעתי ותזכני לימות המשיח ולחיי העולם הבא וברכנו בשלומך וקבל ברחמים וברצון את תפילותינו ואת תפילת עמך בית ישראל אתה שומע תפילת כל פה וזכות הצדיק הטמון פה (מזכיר שמו) בכלל זכות כל הצדיקים והחסידים יגן עלי ועל כל בני ביתי לעשות כל הימים אמן.

עשה למען שמך עשה למען ימינך עשה למען תורתך עשה למען קדושתך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.

 

לאחר מכן

  • להדליק נר לזכות התנה"ק רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל זיע"א

  • להדליק נר לזכות רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל זיע"א

  • לתת צדקה ולהתכוון שאנו נותנים את הצדקה לנחת רוח בשבילם ומבקשים מהשם יתברך שבזכותם ירחם עלינו.

טעון גניזה

 
 
תמונה רשבי.jpg