top of page

הספינה המשותפת

 

ספינה מלאה אנשים הפליגה בים. היו בה מבוגרים וצעירים, נשים וילדים, סוחרים ונוסעים אחרים. כל נוסע קיבל תא נפרד באניה הגדולה.

 

יום אחד שמעו הנוסעים קול של מקדח. הרעש נשמע מבטן האניה. איש לא ידע מי קודח ולמה הוא קודח.

 

עד שנתגלה שאחד הנוסעים החליט…לנקוב חור בתחתית האניה. כך עלה ברצונו. נבהלו הנוסעים, רצו מיד אל האיש ואמרו לו: "מה אתה עושה?! תפסיק מיד!  האינך רואה שאתה הולך להטביע את הספינה?!".

 

כעס עליהם האיש ואמר: "צאו מכאן מיד, אין זה עסקכם להתערב במה שאני עושה בחדרי הפרטי! שלמתי במיטב כספי עבור החדר שלי, ומותר לי לעשות כאן מה שאני רוצה".

 

אמרו לו האנשים: "שוטה שבעולם! הרי כולנו בספינה אחת, והחור שאתה עושה בחדרך הפרטי יטביע לא רק אותך, אלא את כולנו"…

 

זה משל שסיפר רבי שמעון בר יוחאי. הוא לימד, כי עם ישראל הוא כמו ספינה ששטה בים, וכל אחד מעם ישראל, יש לו השפעה על כל העם –

 

"כל ישראל ערבים זה לזה". 

כשיהודי  בקצה העולם עושה מצווה ומעשה טוב – הוא מטיב לכל העם, וכשיהודי אחד עושה מעשה רע – הוא גורם רעה לכולנו. כי כולנו בספינה אחת.

ספינה.gif
bottom of page