top of page

                                                                        בס"ד

חיזוק לשבים בתשובה

מתוך ספר התודעה

 

 למה מחצית השקל דוקא

למה ציוותא תורה מחצית השקל ולא שקל שלם? לפי שהשקלים באים לכפר על עוון העגל, ולא היו ישראל בעוון זה אלא מחצית היום בלבד, ... לכך אמרו חכמי ישראל: "לפי שחטאו במחצית היום, לפיכך יתנו מחצית השקל" (ירושלמי שקלים פ"ב)

 

  ועוד אומרים חכמי ישראל למה מחצית השקל? בא לרמז לאדם שידע תמיד שכל עבודתו שהוא עובד את אלקיו – הלואי שיגיע לכדי מחצית העבודה ממה שיש בכחו לעבוד, ולא ירום לבבו לומר עבדתי את ה' בכל כחי. ואפילו כשאדם מדמה בנפשו שנותן כחו ויגיעו לה' אין זה אלא "מחצית השקל" בלבד: לפי שהשקלים האלה באים לכפר על מעשה העגל, והואיל והנשים לא חטאו בעגל והאיש בלי אשה אינו אלא חצי גוף, לכן די לכל אחד במחצית השקל.

 

   עוד רמז לכך אמרה תורה להביא מחצית השקל לכפרה, לפי שאין הכפרה אלא על מחציתו של האדם ואילו מחציתו השניה טהורה היא תמיד ואינה נפגמת לעולם ומשום כך גם אינה צריכה כפרה:

 

האדם עשוי שורש וענף. שרשו בשמים היא, הנשמה הטהורה שניתנה באדם והיא חצובה מגבהי מרומים והיא נשארת בטהרתה לעולם: וענפיו על הארץ, הם כחות הנפש הנגלים וכלי המעשה, וכל פגם שהאדם פוגם בחטאיו, אינו פוגם אלא בענפים אלה שהוא מפרידם משורשם שלמעלה. וכשהאדם חוזר בתשובה מחטאיו, אינו צריך אלא לחבר שוב את הענפים עם השורש העליון, להעלות כוחותיו וכל מעשיו ולקרבם אל כיסופי הנשמה:

   לפיכך נאמר בפרשת שקלים "כי תשא את ראש בני ישראל" ופירשו חכמים "כי תשא את ראש" שא את ראשם, זקוף קומתם! היינו, הרם מעשיהם אל שרש נשמתם וייעשו שלמים כבתחילה. לא בריה חדשה הם צריכים להיבראות אחר החטא שכן המחצית שבהם חיה וקימת טהורה ובריאה, היא תמיד, אין צריכים לתת כופר נפשם אלא מחצית השקל בלבד, ועם המחצית הזו יהיה שקלם שהם נשקלים לפני המקום שקל שלם.

 

ודבר זה חיזוק הוא לשבים בתשובה, שהתורה אומרת לו:

דע, כי לעולם אתה מקושר בנפשך עם הזכות הטהורה, ואין בכח החטא לפגום בך כלך אלא במקצת ממך בלבד. תקן את המקצת הזו, ונמצאת מתוקן בכל כלך!

 

ברבנו בחיי פרשת תצא - עמ' צג' כתוב:

וע"ד המדרש ועשית מעקה לגגך כי יפול הנופל ממנו. ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית. אבל אתה לא תגרום שתהא מיתתו על ידך.

 

וענין המדרש הזה. כי כל הנבראים כלן נבראו בחפצם ורצונם והקב"ה הודיעם בראשית הבריאה כל עניניהם כלם וכל המקרים העתידים לבא עליהם, וכן הודיעם ימי חייהם ומיתתם היאך יהיה. וכן ענין מזונותם אם בריוח אם בצער אם ע"י עצמן אם משל אחרים.

 וכן דרשו רז"ל כל מעשה בראשית לדעתם נבראו לצביונם נבראו שנאמר: בראשית ב' "וכל צבאם, והכל רצו וקבלו, ועל זה אמרו ראוי היה ליפול מששת ימי בראשית, ואף על פי כן יש עונש גדול למי שמסבב, ולכך ועשית מעשה לגגך.

בס"ד

   

תשובה מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

 

שאלה: במה להתחזק בימים אלה בגלל המצב הפוליטי?

 

תשובה

 • לא לדבר לשון הרע על שום אדם מישראל.

 • לא להעביר שום דברי רכילות על שום אדם או גוף או אירגון.

 • לא לעשות שום פעולה שיש בה מחלוקת או תגרום לכך ואפילו אתה צודק ב -100 אחוז, כנאמר בפסוק ״לפני התגלע הריב נטוש.

 • לא להכנס לאתרי חדשות ולא להתעניין גם מה נאמר שם.

 • להשתדל מאוד לקבל עצמנו לא לשמוע שום תחנת רדיו, ולפחות כל אחד יקבל למשך שבוע, יומיים, יום. וכל המרבה הרי זה משובח. וזה מאוד בריא לגוף ובעיקר לנפש. כי יש בהאזנה להם משום התמכרות, הטרדת הנפש, חוסר כוונה בתפלה, אי קליטה של דברי תורה. ובעיקר עוון ביטול תורה שלצערינו נעשה כדבר היתר, והוא קשה מכל העבירות שבתורה!!!!!

 • ועל הכל ליזהר מאוד לא לדבר על שום תלמיד חכם בישראל כלל.

 

 

תשובה מהרב בן ציון מוצפי שליט"א באתר דורש ציון

בענין האזנה לתוכניות פוליטיקה

 

שאלה - 125963

קיבלתי על עצמי לא להאזין לתכניות פוליטיות, אך מדי פעם יצר הסקרנות גובר, ואני רוצה להציץ באתרי החדשות. מה עושים?

 

תשובה

דע ידידי, ואני לא מגזים כלל, היום זה נסיון רע ומר, ומעמיד את קיומינו בסכנה, נוסף לאיסור מחלוקת והסכנה המוחשית כתוצאה מכך, הן מבחינה של קיומינו יחד לחיות בשלום, הן חס ושלום שלא יהא קיטרוג למעלה, כי הגמרא אומרת בדור אחאב היו שבים בשלום מהמלחמה כי לא היו שם מלשינים, ואילו בדור דוד היו נופלים... מפני שהיו קנתרנים דוגמת דואג ואחיתופל שהיו ראשי סנהדרין.

על כל אלה עיני בוכיה על ההתדרדרות המוסרית המינימלית של איסורים נוראים שנעשים כהיתר, והם:

 

 

 • מלבין פני חבירו ברבים.

 • לא תשנא את אחיך בלבבך.

 • מכנה שם רע לחבירו אין לו חלק לעולם הבא. וקוראים בכל מיני כינויים...

 • המתכבד בקלון חבירו - כנ״ל.

 • המספר לשון הרע כופר בעיקר - מי אדון לנו.

 • לא תלך רכיל בעמך.

 • המחזיק במחלוקת.

 • הרודף אחר הכבוד.

 • משלח מדנים בין אחים.

 • ביטול תורה של רבים... ועוד איסורי תורה רחמנא ליצלן.


חוסו על נפשיכם ונפש בני ביתכם, ותחיו חיים שקטים ושלווים.

 

bottom of page