top of page

בס"ד

 

 תחינה לאם הכלה

ביום כניסת ביתה לחופה

 

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

 

רוצה אני להודות לה' על שזיכני לגדל, לחנך ולהגיע ליום הגדול והמאושר הזה בו

 בע"ה מכניסה אני את ביתי לחופה.

אנא ה' בחסדיך המרובים, ברך זוג זה  מברכותיך.

 

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין.

  אל רחום וחנון, מעומק לבה של אם אוהבת מבקשת אני ממך שתפתח לבתי שערי חן וחסד, שתשא  חן וחסד בעיני בעלה ותמצא אצל בעלה חיים של שלום ושלווה.

שתהא התקשרותם  על ידי חופה וקידושין  קשר תמידי ואמיץ.

 

רבונו של עולם, תן לזוג זה פרנסה מידך הפתוחה ולא מידי בשר ודם, יזכו לשפע כבוד ברכה והצלחה  ודור ישרים יבורך בדרכי התורה והיראה.

ונזכה בעה"י לרוות רב נחת מהם ומיוצאי חלציהם. ושהחופה תהיה בעז"ה בשעה טובה

מוצלחת ומאושרת למזל טוב ולבנין עדי עד.

 

אכי"ר

 
 
bottom of page