top of page

בס"ד

קול חתן וקול כלה

ליקוטים מהספר נתיבות טוהר, מאחורי החופה, ספר אמרות שלמה ועוד.

 

נאמר בגמרא:

ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול מכרזת ואומרת בת פלוני לפלוני.

 

 

מטרת הנישואין

אמרו חז"ל : חייב אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות וכל השרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה, ובלא חומה, בלא ברכה, בלא טובה, בלא שלום, ובלא חיים.

 

חיים משותפים הם תפקיד. איש ואשה הינם בכלל הדברים הזקוקים לאיחוד בעולמנו. הבורא מזמנם יחד כדי ליצור אחדות. 

 

אחדותה של המשפחה מבוססת על עבודה עקבית, על הטבה לזולת ועל הבנה לרצונותיו ולשאיפותיו. במילה אחת – נתינה! הנתינה מאחדת את בני הזוג ומקנה להם כח להתמודד מול קשיי החיים.

 

כאשר האדם נושא אשה  ויודע שמן השמים העניקו לו אותה  ומכל באי עולם נבחרה אשה זו שתהיה אשתו שלו ולא של אחר. מחשבה זו, הקשורה לאמונה זכה בקב"ה, מחזקת את יסודות הבית שהולך ונבנה  לבנין עדי עד לאורך שנים טובות. 

 

הבית היהודי הוא מקדש בזעיר אנפין, שם משרה הקב"ה את שכינתו.

לכן נאמר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" כל בית יהודי יכול להוות מקום להשראת השכינה.

שכינה זוהי שמירה והשגחה פרטית...

 

 

איש ואשה זכו שכינה ביניהם

הגמרא מסבירה איש ואשה זכו, שכינה ביניהם. זכו – מלשון זוך וטוהר. הם הזדככו, כתוצאה מעבודה עצמית ושיפור האישיות. פעולת זיכוך זו מאפשרת להכניס את השכינה לתוככי ליבם, ומימלא השלום שוכן בביתם. כל אחד מהם נעשה שלם יותר, כלום יש לך אושר גדול מזה? ואם לא זכו אש אוכלתם (אם הוציאו את הי' וה-ה' נשאר אש – אש אוכלתם.   אין שמחה ,   אין שלוה,    אין שלימות.

 
 
האשה מביאה ברכה לבית היהודי  

אמרו רבותינו במדרש: "ויביאה יצחק האהלה שרה אמו". כל זמן שהיתה שרה חיה היה ענן קשור על פתח אהלה,  היתה ברכה בעיסה ,  ונר דולק מליל שבת ועד ליל שבת וכיון שמתה שרה פסק אותו הנר, וכיון שבאה רבקה חזר, וכיון שראה את רבקה שהיא עושה כמעשה אמו, מיד ויביאה יצחק האהלה". התחתן עם רבקה ורק אחר כך כתוב ויאהביה. (בגמרא כתוב שאין הברכה שורה אלא בגלל האשה ובעבורה.)

 

 

יום החופה

הקב"ה ברא בעולמו נשמות מושלמות כל נשמה מורכבת מזכר ונקבה המחוברים אחד לשני ב- 613 נקודות שונות 248 אברים רוחניים ו-365 גידים רוחניים שמהווים יחד נשמה אחת מורכבת. (מהזוהר הקדוש)

 

בהכרזה "בת פלוני לפלוני" 40 יום לפני יצירת הולד הנשמה מתחלקת לזכר ונקבה ונכנסת בגוף בתו של פלוני ובנו של פלוני.  ואכן כל נשמה זוכה למצוא את חציה השני ולהתאחד עמו ביום איחוד הנשמות שנקרא יום החופה.

 

ביום קדוש ונשגב זה הקב"ה שמח שמחה עצומה על איחוד בניו ובנותיו.

 

עוצמת יום החופה היא כה אדירה עד שהיא מכפרת לחתן ולכלה על עוונותיהם, כי השכינה  יורדת מגבהי מרום ושוכנת עימם. (אם עשו תשובה, כמובן).

 

 

שעת החופה

ברגעים נעלים אלו, בהם הבורא מאחד את חצאי הנשמות, יורדים  מלאכי מרום המסובבים ומרוממים את החתן והכלה במחול נפלא ומעטרים את ראשם בעטרות של קדושה ושפע אלוקי.

 

 

שערים חדשים נפתחים

ברגע שנשמע קולו של מסדר הקידושין הבורא משתיק את כל פמליה של מעלה והם מקשיבים כולם בדומיה – . כאשר עולה ובוקע קולו של הרב המקדש: "ברוך אתה...אשר קידשנו במצוותיו.." הקב"ה מזכך את נשמותיהם ומוחל להם במחילה גמורה על כל עוונותיהם, על מנת לאפשר להם התחלה חדשה ואיחוד גמור, כתינוקות שנולדו. בשעה זו החתן והכלה כמו עומדים בתפילת הנעילה ביום הכיפורים, שכן גורל חייהם נחתך עתה לכל ימי חייהם, ושערים חדשים, שהיו נעולים בפניהם עד כה, נפתחים.

 

 

איחוד חלקי הנשמות

לאחר מכן ממשיך הרב המקדש:  ".......וציונו על העריות......והתיר לנו את הנשואות....."וה' ומלאכי מרום מתחילים באיחוד 613 חלקי הנשמות של החתן והכלה. כל אבר רוחני מתאחד עם חברו שכנגדו .

 

לכל אורך ברכת האירוסין ושבעת ברכות הנישואין ה' משפיע על בני הזוג שפע אלוקי של שמחה עצומה וכל מיני השפעות על מנת שהאיחוד ביניהם יהיה מושלם.

 

 

מהלך החופה

מעמד החופה הנו נשגב ביותר ודומה במעלתו למעמד הר סיני.  יש לעמוד בדומיה לכל אורך זמן החופה מאחר והשכינה יורדת את תוך החופה. וכן יש להזהיר את האורחים שלא לעשן או להתלוצץ תחת החופה.

 

 

יום חופה - יום מחילה

יום הנישואין הוא יום מחילה וכפרה לחתן ולכלה כמו יום הכיפורים. (כמובן אם עושים תשובה ומקבלים על עצמם שלא לשוב לסורם)

 

 בכל שבעת הימים של שבע הברכות שלאחר החופה עדיין יש לחתנים ולכלות את מחילת העוונות. וגם אם שכחו לחזור בתשובה לפני החופה בכל זאת יכולים כל שבעת הימים הללו עדיין לשוב בתשובה ויכופר להם.

 

על החתן והכלה לפייס את הוריהם וחבריהם וכל מי שפגעו בו אי פעם, כי אין כפרה על עברות שבין אדם לחברו עד שיפייסו.

 

צדקה – סעודת עניים

על החתן והכלה להשתדל לחלק צדקה ביום חופתם. (לתת כסף לסעודת עניים ,לבית מדרש, לכולל, קופת העיר, בית התבשיל בית יתומים).

 

חז"ל מספרים על בתו של רבי עקיבא שביום חתונתה נתנה לעני את המנה שלה לאכול. למחרת נמצא נחש ארסי למרגלות מיטתה כשסיכת ראשה נעוצה בראשו. התברר שבלי שהרגישה, הרגה בתו של רבי עקיבא את הנחש, כשהתירה את קליעות ראשה. חז"ל זוקפים את נס הצלתה לזכות החסד עם העני שעשתה ביום חתונתה.

 

לכלה

יום החופה הוא יום קדוש ומיוחד לכן ארגני את הדברים כך, שתסיימי את כל הסידורים לפני יום החופה, כך שיישאר יום זה פנוי מהבוקר ועד לחופה.. כך תוכלי להפיק מיום זה את המירב ולעשותו ליום של הכנה רוחנית לרגעים המקודשים, היחידים בחיים של החופה.

 

עליך לנצל יום זה:

 • לחרטה על העבר: להתוודות על העברות ולקבל לעתיד שוב לא לעשותם. דעי שבצירוף התשובה ימחקו ביום זה אפילו עוונות חמורים שיום הכיפורים אינו יכול לכפר עליהם

 • לבניית העתיד: כיוון שאת מכופרת ביום זה, תפילותיך מתקבלות ביותר, נצלי זאת על מנת להתפלל על העתיד ולפתוח דף חדש בחיים.

 

בלילה שלפני, לכי לישון מוקדם, כך שתקומי בבוקר ערנית ורעננה. למחרת קומי בשמחה ובתפלה בקשי מה' כל מה שתרצי,  וה' יעזור ויאיר דרכך.

ככל שתתפללי יותר ביום החופה  כך תתקדשי יותר לקראת הרגע הגדול ביותר בחייך.

 

כלה יקרה

במעמד החופה כל שערי שמים נפתחים לכבודך לכן כאשר את מתחת לחופה נצלי את הזמן, הרגעים היקרים הללו חולפים ועוברים כהרף עין! מלאי את השקים שלך באוצרות יקרים, כל מעשה וכל תפלה בזמן הזה משמעותיים מאד לחיים העתידיים, בקשי רחמים עליך ועל בעלך, שהבית שאת עומדת להקים יעמוד איתן כל החיים, בקשי בנים צדיקים ותלמידי חכמים, בקשי חיים של תורה ובריאות לאורך ימים ושנים. אם האדם מקדים את תפילתו לפני שנגזר  הגזירה היא תתבטל בקלות רבה יותר וקל וחומר כעת בזמן החופה שיש לך כח רוחני גדול בזמן הזה.

 

זכרי, תפלה אחת ביום זה,

יכולה להועיל לדברים שכל כך הרבה תצטרכי להתחנן עליהם אח"כ במשך החיים.

 

 

 

תחינה לאם הכלה

ביום כניסת בתה לחופה

זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו.

רוצה אני להודות לה' על שזיכני לגדל, לחנך ולהגיע ליום הגדול והמאושר הזה בו בע"ה מכניסה אני את ביתי לחופה. אנא ה' בחסדיך המרובים, ברך זוג זה  מברכותיך. בורא עולם בקנין השלם זה הבנין. אל רחום וחנון, מעומק לבה של אם אוהבת מבקשת אני ממך   שתפתח לבתי שערי חן וחסד, שתשא  חן וחסד בעיני בעלה  ותמצא אצל בעלה חיים של שלום ושלווה. שתהא התקשרותם  על ידי חופה וקידושין  קשר תמידי ואמיץ. רבונו של עולם, תן לזוג זה פרנסה מידך הפתוחה ולא מידי בשר ודם, יזכו לשפע כבוד ברכה והצלחה  ודור ישרים יבורך בדרכי התורה והיראה. ונזכה בעה"י לרוות רב נחת מהם ומיוצאי חלציהם. ושהחופה תהיה בעז"ה בשעה טובה מוצלחת ומאושרת למזל טוב ולבנין עדי עד.

                                                       אכי"ר.

 

בקשות ליום החופה  

 • שנזכה לבנות בנין עדי עד.

 • שאזכה להיות עזר

 • שתהיה לנו פרנסה בכבוד ובנחת.

 • שנזכה להיות רעים אהובים עד מאה ועשרים.

 • שהקשר ילך ויתחזק והשיגרה לא תתפס בביתנו.

 • חתונה שמחה בלי דברים מצערים.

 • הריונות תקינים. וילדים בריאים בגוף ונפש. בריאות לזוג ולכל המשפחה.

 • שמחה.

 • שכל ודעת כיצד לכלכל את דרכינו.

 • שלא יהיו מפריעים לקשר ביננו.

 • שכנים טובים.

 • שלא יהיו לנו קשיי הסתגלות בראשית הנישואין אלא נזכה להתאחד מהר ובקלות.

 • שהוא יהיה בעיני הבעל הטוב ביותר בעולם.

 

bottom of page