top of page

            ב"ה                                                 

בניהו בן יהוידע

בניהו בן יהוידע ראש סנהדרין.

שר צבא ישראל בימי דוד המלך עליו השלום.

ציונו: ביציאה מצפת הכביש ממול בצד צפון.

"ובניהו בן יהוידע בן איש חי רב פעלים מקבצאל הוא היכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את האריה בתוך הבאר ביום השלג" (שמואל ב' פרק כג') מעם לועז עמוד ש'

והשני היה בניהו מעיר מקבצאל בחלק יהודה. והוא הראה ג' גבורות עצומות. וזהו שנאמר: רב פעלים שהיה גדול במעשים טובים.

 

מקבצאל. מן המקום הנקרא קבצאל ונזכר בנחלת יהודה קבצאל ועדר יגור.

ויש מפרשים רב פעלים שעשה גבורות הרבה. שעל הגיבורים הראשונים מספר רק מעשה אחד בכל אחד, וכאן יש ארבעה מעשי גבורה,

הוא היכה את שני אריאל. יש מפרשים שני ארמונות, שהארמון נקרא בלשון הקודש גם היכל ואריאל. והכוונה שהיכה את האנשים שבתוכם. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. שביום של קור ושלג ירד בתוך הבור והיכה את הארי. וביום השלג האריות מסוכנים יותר שהם רעבים. ומן הלשון "והכה את הארי בתוך הבאר" נראה שהיה הארי בחוץ ורדף אחריו בניהו וברח הארי לתוך הבור ושם הרגו.

ולפי זה היו 4 מעשי גבורה, שגם במעשה האחרון היתה גבורה כפולה.

והכתוב מזכיר גם את אביו, כמו שכתוב "ובניהו בן יהוידע בן איש חיל". שגם אביו יהוידע היה איש חיל. והכתיב בן איש חי, שהיה צדיק שהצדיקים אפילו במיתתם קרויים חיים.

וכן אמרו חז"ל: בן איש חי בין איש שאפילו במיתתו קרוי חי, רב פעלים מקבצאל, שריבה וקיבץ פעלים לתורה. הוא היכה את שני אריאל מואב, שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. ויש אומרים ששבר גושי ברד וטבל. ...

ונקרא הצדיק חי אפילו במותו, וזהו שאמר דוד מי גבר יחיה ולא יראה מות ימלט נפשו מיד שאול סלה. שאם אדם רוצה לחיות חיים נצחיים, ישגיח על נפשו להשלימה במצו, שתשוב לצור מחצבתה, ובזה יציל עצמו מן המות. וזהו שאמר מי גבר יחיה ולא יראה מות, אם ימלט נפשו מיד שאול סלה.

וזה שדרשו שלא הניח כמותו לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, שהמקדש נקרא אריאל, על שם הארי שרואים אותו הכוהנים רובץ על הקורבן בשעה שמקריבים קורבנות שמביא אדם כשר, שהיו רואים כמו ארי רובץ ואוכל מקרבנו. ואם היה הקורבן של אדם שאינו כשר לא ראו הארי. ....

 

בניהו בן יהוידע חיבל תחבולה לתפוס את אשמדאי (מעם לועז -בראשית עמוד שנד)

מעשה היה בשלמה המלך שביקש למצוא את השמיר שהיה זקוק לו כדי לבקע את ההרים לבנין בית המקדש, שאי אפשר היה לבקע בכלי ברזל, שכן ציוה ה'. לכן שלח את בניהו בן יהוידע וחיבל תחבולה לתפוס את אשמדאי מלך השדים, ושם אותו באזיקים והביאו בפני שלמה , ובדרך היה בניהו מסתכל בכל מעשיו של אשמדאי, וכשהביאו בארמון שאלו על כל דבר ודבר. שאלו: למה צחק בשעה ששמע אדם מבקש מהסנדלר שיעשה לו נעלים שיעמדו שבע שנים. ענה: אחרי שאדם זה אינו בטוח שיחיה אפילו שבעה ימים, כיצד הוא מבקש נעלים לשבע שנים, ולכן צחקתי.

 

מעם לועז מלכים א' עמוד מ'

היה בניהו בן יהוידע כהן ובמכילתא אמרו: כהנים היו, שרים.(מעם לועז שמואל ב' עמוד קכו')

 

עמוד מט במלכים א' מעם לועז

ושלמה נתן את תפקיד יואב לבניהו. והעמיד את צדוק במקום אביתר לקיים מה שנאמר לעלי והקימותי לי כהן נאמן כאשר בלבבי וכנפשי יעשה ובניתי לו בית נאמן והתהלך לפני משיחי כל הימים וזה היה שלמה שנמשח בשמן המשחה.

 

 

בניהו בן יהוידע מביא את מלכת שבא לפני שלמה (מעם לועז מלכים א' עמוד קעג)

מלכת שבא שלחה למלך שלמה ששת אלפים נערים ונערות...וכתבה איגרת ושלחה בידיהם למלך שלמה. מעיר קיטור לא"י מהלך 7 שנים ועתה שאלתי ובקשתי אבוא אליך מקץ 3 שנים.

שלח אליה את בניהו בן יהוידע הדומה לאיילת השחר המופיעה לעת בוקר ודומה לכוכב נוגה ולשושנה על פלגי מים. כשראתה אותה המלכה ירדה ממרכבתה. אמר לה, למה ירדת? אמרה לו וכי לא המלך שלמה אתה? אמר לה, לא המלך שלמה אני אלא אחד מעבדיו. משלה משל לעבדיה, אם לא ראיתם את הארי בואו וראו את ריבצו. הביא אותה בניהו אל המלך. וכששמע שלמה כך ישב בבית של זכוכית, והיתה סבורה שהוא יושב במים. והתחילה לשאול אותו שאלות.

 

"ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי". (מעם לועז שמואל ב' עמוד רנה)

יש מפרשים שהיה בניהו בן יהוידע מופלא בבית דין, והראיה שהיה כהן, שנאמר בניהו בן יהוידע הכהן ראש ואם כן כרתי ופלתי הכונה לסנהדרין, שהרי הגיבורים כבר מנה.

 

"והוא היכה את איש מצרי" מעם לועז שמואל ב'

הגבורה השלישית שהרג איש מצרי . אף על פי שהיה ביד המצרי חנית, הוא ירד אליו רק כשבידו שבט בלבד. ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. וגם במעשה זה היה מעשה גבורה כפול כמו בענין השלג.

"אלה עשה בניהו בן יהוידע ולו שם בשלושה הגבורים"

שמו יצא לתהילה בין שלושת הגיבורים

 

פסוק שמועיל לתיקון הברית

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
אם הרב יכול לחזור על הפסוק שמועיל לתיקון הברית מהשיעור על הרמ"ק ופרשת פינחס. ויהי נועם בסוף לשם יחוד לפני תפילה כופלים פעמיים או פעם אחת ?תודה לרב
תשובה
״ובניהו בן יהוידע בן איש חיל, רב פעלים מקבציאל, הוא הכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והכה את הארי בתוך הבור ביום השלג.״ שלש פעמים לאמרו מסוגל לתיקון הברית קודש.

 

 

לכבוד הרב
האם יש ענין ב-יג' אלול להתפלל בקברו של בניהו בן יהוידע בביריה (ידוע שרבינו יוסף חיים זצ''ל משורש נשמתו) או שאין בזה ממש?
תשובה
מוכח מדברי רבנו האר״י ז״ל שבכל יום מימי השנה. יש ענין נפלא ללמוד תורה על קבר בניהו בן יהוידע עליו השלום

 

מאת הרב יוסף אלנקוה

בניהו היה אחד מנאמניו הקרובים של דוד המלך והוא שלחו עם צדוק הכהן ונתן הנביא להמליך את שלמה תחת דוד אביו. ובניהו בן יהוידע היה ראש הסנהדרין ואף שלמה המלך מינה את בניהו לשר צבאות ישראל.
בגמרא גיטין מסופר על שליחות פלאית ששלח שלמה המלך את בניהו בן יהוידע ראה שם. ובמדרש רות רבה נאמר עליו "שנתחזק עם המלך שלמה בבנית בית המקדש"
ובזוהר הקדוש הרעיפו שבחים גדולים עליו ראה בזוהר א' דף ו'. ורמזים גדולים הובאו בספרי במקובלים על בניהו בן יהוידע.
והנה הבן איש חי ע"ה הוא רבינו יוסף חיים נפשו קשורה בנפשו של הבן יהוידע לכן קורא בשמות ספריו בן יהוידע - על אגדות התלמוד בן איש חי, הלכות דרושים רב פעלים - שו"ת מקבצאל - נעלם מאתנו.

 
 
 
bottom of page