top of page
מצגת קצרה - שבת מקור הברכה
שבת3.JPG
שבת 1ב.JPG
שבת 5.JPG
שבת6.JPG
שבת7.JPG
שבת8.JPG
שבת9.JPG
שבת10.JPG
שבת11.JPG
שבת12.JPG
שבת13.JPG
שבת-13.JPG
שבת14.JPG
שבת15.JPG
שבת16.JPG
שבת17.JPG
שבת18.JPG
שבת19.JPG
שבת 20.JPG
שבת21.JPG
שבת22.JPG
שבת23.JPG
שבת24.JPG
שבת25.JPG
ממולאים.JPG
הכנות לשבת.JPG
הבדלה.JPG
שבת30.JPG
שבת 1ב.JPG

ב"ה

מתוך לקח טוב

ששת ימים תיעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון.

הרב שפתי כהן זצ"ל כתב שכשבני ישראל נכנסו לארץ אמרה התורה לה' כעת כל אחד יפנה לשדהו ומה יהא עלי? אמר לה ה' נתתי להם שבתות שיעסקו בתורה ואם יעשו כן תבוא פרנסתם בקלות.

 

לכן נמצא שבכל מקום בו כתוב שבת לבד, כתוב ששת ימים תעשה מלאכה. כלומר אם רק תנוח בשבת, תעבוד קשה כל השבוע.

אבל בכל מקום בו כתוב שבת שבתון לה' כלומר אם תעשה את השבת שבת שבתון לה', תקדיש אותה להקדוש ברוך הוא בשיעורי תורה, אז. ששת ימים תיעשה מלאכה בקלות כאילו מאליה.

השבת הקדושה - להדפסה
bottom of page