top of page

תפילה בעת בכי התינוק

 

תפילה עתיקה מהקדמונים מסוגלת לרפואה ולהצלחה

התפילה נאמרת בעת בכי הילד הנימול. (לאחר אמירת יג' המידות)

 

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו

שנהיה אנו וכל בני ביתנו בריאים וחזקים בפרנסה (בשבת ידלג – בפרנסה)

והצלחה ושלום וכל טוב לעבדך בלבב שלם באמת ובשמחה,

ויוכלל תפילתי עם בכיות הילד,

ויקויים בי הפסוק: "שמע ה' את תחינתי וה' תפילתי יקח" 

וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה ולברכה אמן ואמן.

 

ואומרים:

"שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו 

יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:

אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך

בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך:

הנה כי כן

יבורך גבר ירא ה':

יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך

וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

bottom of page