top of page

תפילה בעת בכי התינוק

 

תפילה עתיקה מהקדמונים מסוגלת לרפואה ולהצלחה

התפילה נאמרת בעת בכי הילד הנימול. (לאחר אמירת יג' המידות)

 

יהי רצון מלפניך ה' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שנהיה אנו וכל בני ביתנו בריאים וחזקים בפרנסה (בשבת ידלג – בפרנסה) והצלחה ושלום וכל טוב לעבדך בלבב שלם באמת ובשמחה, ויוכלל תפילתי עם

בכיות הילד, ויקויים בי הפסוק: "שמע ה' את תחינתי וה' תפילתי יקח" וימלא ה' כל משאלות לבנו לטובה ולברכה אמן ואמן.

 

ואומרים:

"שיר המעלות אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך:

אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך: הנה כי כן

יבורך גבר ירא ה': יברכך ה' מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך וראה בנים לבניך שלום על ישראל.

bottom of page