top of page

ב"ה

ליקוטים, להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הבטחון

ולעילוי נשמת ההרוגים הי"ד, ולגאולה ברחמים בעזרת השם.

 

הקול קול יעקב

והידיים ידי עשיו

 

כל זמן שקולו של יעקב בבתי הכנסת אין הידיים ידי עשיו, אבל כשבבית הכנסת נמצא קול פלפון, ודיבורים אז הידיים של עשיו חס ושלום יכולים לפעול.

 

 

המדברים בבית הכנסת בוראים משחיתים,

המשחיתים את תפילתו

ויוצרים ענן שמונע את התפילה מלעלות

 

השמירה על עם ישראל מפיגועים ואסונות

לפי מידת הזהירות בכבוד ובקדושת בית הכנסת ובית המדרש כך השמירה על עם ישראל, וכשמדברים ומזלזלים בקדושתם, דומים לאדם שמפנה את עורפו לקב"ה, ואומר לו אי אפשי לדבר עמך, ודבר זה דוחק את רגלי השכינה וחס ושלום השמירה מעם ישראל הולכת, רח"ל.

 

בית הכנסת שנשאר שלם

בליל הבדולח נחרבו ונשרפו מאות בתי כנסיות, אולם בית כנסת אחד לא ניזק כלל, מפני ששם היה מנהג שמי שמדבר היו מוכיחים אותו, ואם לא היה שומע היו מוציאים אותו החוצה. (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

 

השומר על כבוד בית הכנסת ובית המדרש זוכה

שה' שומע תפילתו ומצילו מיד אוייב.            

זוכה ליראת חטא.             יראה זרע,                   יאריך ימים

חפץ ה' בידו יצלח,              ולא ירד לשחת.          לא יחסר לחמו.          

 תנוח נפשו בקבר ולא ירקב גופו.

 

 

סגולה גדולה לקבלת התפילות

המדבר בתפילה, אין תפילתו נשמעת לפני ה', שנאמר: "ולא אותי קראת יעקב". וכל המכוין בתפילתו ואינו מדבר, אין תפילתו חוזרת ריקם, שנאמר: "תכין לבם תקשיב אזניך". (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד כתב בספר חרדים עמוד קלב)

 

 

בית הכנסת הוא מקדש מעט,

שנאמר "ואהי להם למקדש מעט, בבית אלקים נהלך ברגש".

וראוי לעמוד בו באימה וביראה, ויהא מורא שמים עליו.

 וצריכים הרבה זהירות בכבודו.

 

 

מפנה עורפו לקב"ה

כתב בספר הרוקח, שהמדבר בבית הכנסת דומה לאדם שמפנה עורף לקב"ה, ואומר לו, אי אפשי לדבר עמך, ודבר זה דוחק את רגלי השכינה..  (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

למה חמור לדבר בבית הכנסת?

כתב הרד"ק על הפסוק "ואהי להם למקדש מעט" שכשהם יתפללו שם אני מצילם מיד אויביהם שלא יעשו בהם כלה. כלומר שהשמירה על עם ישראל מפיגועים ואסונות, זה לפי מידת זהירותם בכבוד ובקדושת בית הכנסת ובית המדרש. וכשמדברים ומזלזלים בקדושתם, חס ושלום השמירה מעם ישראל הולכת, רח"ל.

כתוב אני חומה , זו כנסת ישראל, ושדי כמגדלות, אלו בתי כנסיות ובתי מדרש ופירשו כמגדלו, שמגינים על הדור, וכשאדם מזלזל בכבודם ובקדושתם, איך הם יגנו עליו. (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

מגיפה לא עלינו

הובא בספר דרך משה, שהדֶבֶר שנעשה בעולם, זה מכח הדיבורים שמדברים בבתי כנסיות ובתי מדרשות, ואלו הדיבורים בוראים מלאכי חבלה שהורגים בשעת הדֶבֶר, רח"ל. (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

בזמן מגיפת הקורונה  הרב בן ציון מוצפי שליט"א אמר:

אם נקבל על עצמנו לא לדבר בבית הכנסת, המגיפה תיעצר, שהרי כמה סימנים יש כאן,

א, בתי הכנסת נסגרו.      

ב. הכותל המערבי וקבר הרשב"י זיע"א נסגרו.

ג, יש הרחקה ארבע אמות בין איש לרעהו.    

ד.   מניחים רטיה על הפה של בני האדם.

ה, אסור ללחוץ ידים.   

באו ההרחקות הכואבות הללו להזהירנו לשמור מרחק במקומות הקודש.

 

בריאת משחיתים חס ושלום

כתב בספר דרך למשה, שאותם אלו שמדברים בבית הכנסת ובבית המדרש, חס ושלום בוראים משחיתים, המשחיתים את תפילתו ואת העולם. (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

אריה שאג מי לא יירא

אדם שהיה הולך לטיול במדבר וראה מרחוק אריה שואג לטרף, בודאי שהיה נס על נפשו על עוד רוחו בקרבו, כך על האדם לברוח מאיסור דיבור בבית הכנסת ובבית המדרש, יותר מאשר שהיה בורח מאריה שמחפש טרף. (קונטרס כבוד ביה"כ ובהמ"ד)

 

המדבר בבית הכנסת אף שלא בשעת התפילה,

מסלק מורא שמים.

                                                                 * * * * * * * * * * *

 

כל הכתוב מכוון גם לנשים

וכן לבוא לבית הכנסת בצניעות, וללא בושם.

לצאת מבית כנסת לפני הגברים שלא יתערבבו.

ןלא לחכות לבעל בפתח בית הכנסת.

והשם הטוב יעזור לעם ישראל

bottom of page