top of page

כללי פרישה

למחזור לא קבוע

"והזרתם (והפרשתם) את בני ישראל ... מטומאתם" (ויקרא טו' לא') אמר רבי יאשיהו: מכאן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לוסתן, וכמה? אמר רבה: עונה. כלומר או יום או לילה. דהיינו מוטל על בני הזוג לחשב מתי מועד וסתה הבא, ולפרוש כל אותה עונה מחיי אישות, מחשש שמא תראה האשה בשעת תשמיש ונמצא בא על הנדה. (נתיבות טוהר)

 

כלל: אם ראתה ביום תפרוש ביום ותבדוק ביום ואם ראתה בלילה תפרוש ותבדוק בלילה.

 

הפרישה היא רק מיחסי אישות. מעיקר הדין יש לבצע בדיקה אחת בעונת הפרישה, ונוהגים להחמיר ולבצע שתי בדיקות אחת בתחילת העונה ואחת בסופה לוודא אם אכן הגיע וסתה.

 

עברה עונת הפרישה ובבדיקה שעשתה, עד הבדיקה היה נקי, מותרת לבעלה.

 

 דוגמא לפרישה בעונת יום                               

פרישה למחזור לא קבוע

פרישה למחזור לא קבוע

פרישה למחזור לא קבוע

פרישה למחזור לא קבוע

bottom of page