top of page

ב"ה

פסח שני

מהרב בן ציון מוצפי שליט"א

באתר דורש ציון

י״ד באייר הוא פסח שני ומעין יום טוב, ואסור להתענות בו, ומכיון ויום זה לא יחול לעולם בשבת, וגם אין בו אמירת תחנון מצד היותו יום פסח שני, וכן הוא יום חנוכת הבית לאחר שנהרס הבנין הקודם ואבד מקום הקבר, ( בגלל רעש האדמה לא עלינו) ובדרך נס התגלה קבעוהו ליום טוב,

 

ועוד מכיון ובין כה היו עולי הרגל הולכים בדרכם למירון ליום ל"ג לעומר קבעוהו ליום הילולא לרבי מאיר כדי שבדרכם יסורו גם לקבר רבי מאיר חבירו של הרשב"י , ושהיה ראשון וגדול תלמידיו של רבי עקיבא וגדול בשנים מרבי שמעון עליהם השלום.

י״ד באייר יום פסח שני הוא אינו יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס, אך מנהג קדוש לעסוק בו בתורה בספר מאיר בת עין, הכולל משניות ומאמרי תלמול המצטטים את דבריו.

 

שלום לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

האם יום י"ד באייר פסח שני הוא פטירת רבי מאיר זיע"א?
תשובה
 פסח שני הוא יום חנוכת הבית של הבנין על קברו לאחר שנעלם בהריסות לא עלינו שאירעו ברעידת האדמה שהחריבה רבים מהבתים השם ישמור.

וקבעוהו ליום שמחה

א, כי אין בו תחנון.

ב, כי לא יחול בשבת.

ג, לחסוך נסיעות לעולים בל"ג לעומר למירון.

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
א.מהם הסגולות באכילת מצה שמורה בפסח שני?
תשובה
לא לשם סגולה ולא לשם קבלת שכר כלל, אלא זו כמיהה לקיום המצוות, מכיון והיום הוא פסח שני שניתן למי שלא זכה לקיים מצוות קורבן פסח בזמנו בי״ד לחודש ניסן יקיימו בתשלומין בי״ד באייר , ולכן נוהגים לאכול כזית מצה. 

לכבוד הרב שלום רב
ביום יד באייר פסח שני מה כבוד הרב ממליץ לעשות ביום זה כדי לזכות לישועות
תשובה
ללמוד דברי תורתו של רבי מאיר עליו השלום.

 

bottom of page