top of page

בשביל חינוך ילדים צריך להתפלל

מספר חודשים לפני פטירתו של רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצ"ל, נכנס אליו אדר יקר ושאל:

 

"רבי, מה עושים כדי שהילדים יגדלו צדיקים וטובים וילכו בדרך התורה?. התרגש הסטייפלר וחזר על דבריו: "מה עושים?" מתפללים! עד היום אני מתפלל ומוריד דמעות שחיימק'ה שלי יצא בן תורה,.

 

"חיימקה שלי"  הוא הגאון האדיר, שר התורה, מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שכבר אז, באותם ימים נודע כגדול וגאון בישראל, כתב ספרים וערך סיומים מדי שנה, ועדיין,  התפלל עליו אביו והוריד דמעות בעבורו, דמעות שבהן תלה את הצלחתו הרוחנית של  בנו – המאור של דורנו!

 

מעשה נוסף סופר על אדם חשוב שביקש בשעתו ממרן הסטייפלר זצ"ל ברכה, שיצליח בחינוך ילדיו. "ברכה", שאל הסטייפלר, "בברכות לא מחנכים ילדים! לילדים מוצלחים דרושות אין ספור תפילות ובקשות!".

 

אותו אדם לא הירפה, והעז וביקש: "ובכן, שהרב יתפלל...". התפלא הסטייפלר ושאל: "החוב עליך, ואתה מגלגל אותו עלי?". התנצל האדם החשוב ואמר: "אבל אני לא יודע להתפלל... הרב יודע!". ענה הסטייפלר תשובה מדהימה:

"תבקש מהאם – אמא יודעת להתפלל!"

כן, ילדים גדלים מתפילות, ילדים צומחים ועולים מדמעות ובעיקר מהדמעות שלך, אמא! (מהר' חגית שירה)

 

עצות מופלאות של הסטייפלר, בענייני חינוך הבנות והבנים:

א.   ילדים שגדלים בבית שאמא מתפללת מילה במילה, מבינים יותר גמרא ומשנה מכל ילד אחר.

 

ב.   ילדים שגדלים בבית שאמא אומרת כל ברכה לאט ובנחת, יש להם מידות טובות ופחות חוצפה.

 

ג.   אמא שמתפללת בכל יום ונושאת עיניה לשמיים, הילדים שלה מוצלחים יותר מילדים אחרים.

 

ד.   ילדים שגדלים בבית שאמא מוותרת לאבא, ולא מעירה לו הערות, יש להם מידות טובות והזנה נפשית גבוהה וקדושה מכל ילד אחר.

 

ה.   יותר מכל קלטת חינוכית שבעולם, מקרינה ברכת "שהכל נהיה בדברו" שאמא יהודיה אומרת בקול בבית.

 

ו.   ילדים שגדלים בבית שאמא מברכת ברכת המזון בקול, יש להם שמירה ממחלות ומתאונות דרכים, והגנה עצומה בשמיים.

 ז.   אמא שמזכירה שם שמיים: "ישתבח שמו", "בעזרת השם" כל היום, לילדים שלה יש חן של יוסף הצדיק על פניהם.

bottom of page