top of page

ב"ה

 כלב, חתול וחיות טמאות

תשובות מהרב בן ציון מוצפי שליט"א מאתר דורש ציון

 

לכבוד הרב שלום רב,
חמי קנה לנו ארנבת בגלל שיש לנו שני ילדים בחינוך מיוחד עם בעיות של תקשורת האם זה בעיה להחזיק ארנבת בבית תודה רבה.
תשובה
אחת מארבעת החיות הטמיאות ביותר המוזכרת בספר התורה בפרשת שמיני. יחד עם החזיר, השפן, והגמל.

 

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם מותר לגדל בבית (במרפסת) ארנבת ? והאם זה שונה כאשר צריך עבור ילדה שצריכה חיית מחמד מבחינה ריגשית?
תשובה
ארבע חיות טמאות נזכרו בתורה, והם הגמל, הארנבת, השפן, והחזיר. ופירושים רבים נכתבו מדוע התורה הזכירה דווקא אותם, והצד השווה שבהם שהא ראשי הטומאה בעולם.

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
יש לנו בבית כלב, תמיד יש לו בקערה אוכל של כלבים, אך הוא מעדיף את האוכל שלנו, במידה ואנו אוכלים ולא נותנים לו מהאוכל שלנו-האם זה צער בעלי חיים?
תשובה
אסור לתת לבעל חיים טמא ממה שבירכת ועליו ואכלת ממנו. כן כתב רבנו חיים פלאגי בכף החיים שלו וכן כתב בשם החסד לאלפים, ועיין בספר חסידים סימן תתנ"ג.

לכבוד הרב מוצפי שליט"א
האם יש סגולה לפחד מכלבים ולפחדים באופן כללי זה מאוד מפריע לי, תודה רבה
תשובה
לומר שלש פעמים פסוק [שמות יא, ז] וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יֶחֱרַץ כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ לְמֵאִישׁ וְעַד בְּהֵמָה לְמַעַן תֵּדְעוּן אֲשֶׁר יַפְלֶה יְקֹוָק בֵּין מִצְרַיִם וּבֵין יִשְׂרָאֵל.

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
בית ספר ממלכתי גם פנימייה. מתחילת השנה נמצאו מס' נחשים גם ארסיים בסמיכות לחדרי לימוד ועבודה בכפר. חוששים ושואלים: מדוע זה קורה, מה השינוי המתבקש? 
תשובה 
תגדלו שם חתולים והם ישמרו, כי הם אינם מדברים לשון הרע.

 

לכבוד הרב שלום רב 
אם חתולים מבקשים ממך אוכל האם לתת ןלהרגיל אותם כך לבוא ולבקש 
האם זה נכון ללטף לגעת בחתולים להכניס אותם הביתה אם רוצים לשמור על 
קדושת הבית 
תשובה 
לא נכון להרגילם, ילכו וימצאו להם אוכל מאת הנותן לחם לכל בשר ושלא 
יפתחו תלולת בך. רק אם ראית חתול פצוע או במצוקה מצוה להגיש לו עזרה. 

 

לכבוד הרב,

לשכן שלנו יש חתולה שכל הזמן נכנסת לבית שלנו ואוכלת מהאוכל 
שבסירים וגורמת להפסד מרובה, בעל החתולה מאוד קשור אלייה ואי אפשר לדבר 
איתו על הנושא.. אנחנו מרחיקים אותה מכאן אך זה קשה כי אנחנו גרים בקומת 
קרקע.. מה ניתן לעשות? 
תשובה 
תגיבו נגדה בתקיפות, כי זה אסור על פי ההלכה. 

 

 

לכבוד הרב מוצפי שליט"א,

חבר שואל אותי אם מותר לעסוק בסחר בכלבים הכולל ריבוי שלהם?
תשובה
בעלי חיים טמאים אסור להסתחר בהם.

 

לכבוד הרב שלום הרב
הילד בן 10 צריך טיפול רגשי הציאו לנו להביא לו ארנב
האם אפשר להכניס הביתה חיה טמאה
תשובה
תביא לו עופות טהורות.

 

לכבוד הרב 
ההורים של אשתי מגדלים כלב. האם כשאנחנו מתארחים שם בשבת מותר לילדה שלנו. א- לגעת בו. ב- לקחת אותו לטיול עם הרצועה. 

תשובה 
תמהתי לקרוא את שאילת כבודו שהוא תלמיד חכם, איסור מפורש לטלטל בעל חי בשבת, ואיך ניתן לבתך הרכה והצעירה להכשל בכך. זאת ועוד הטומאה הנוראה הרובצת על הכלב שיש בו קליפה קשה ומטמטמת את לב הצעירים מתורה ויראת השם. 

ובזוהר הקדוש ברעיא מהימנא נשא קכ"ד כתב דברים נוראים הקשורים בו, והוא מסטרא שמאלא דעשו, יצר הרע מדרגת ס"מ השם יצילנו.

ועיין במגלה עמוקות ואתחנן אופן קכ"ד, מה שכתב על הטומאה הקשה והכשפים שיש בו, ובקהלת יעקב מערכת כ, אות כלב על הטומאה הרצוצה השורה בו, והוא קליפת עמלק, ועיין בלשם שבו ואחלמה להגאון המקובל סבו של הגאון הרב שלום אלישיב ז"ל, חלק ב, דרוש ב ענף ז"ך. וכמה סודות נכתבו על הפסוק "לא תביא... ומחיר כלב". וראה במסכת יומא כ"א, ב. שקודם חורבן בית שני ראו האש על המזבח בדמות כלב וכמה סודות נכתבו כל כך. והיה לי לכתוב לך עוד ועוד בענין זה, ועתה הזמן דוחק.

 

שלום לכבוד הרב.

במחילה מכבודו אם אפשר כמה מקורות לאיסור גידול כלב בבית?
תשובה
מכמה בחינות הדבר אסור וגרוע מאוד למי שמגדלו,
האיסור שלדעת הרבה פוסקים הוא מהתורה ועובר על עשה ועל לא תעשה.

הטומאה שיש ממנו ושורה על הבית ויושביו.


א, בתלמוד שבת סג, א. "אמר רבי אבא אמר רבי שמעון בן לקיש, כל המגדל כלב רע בתוך ביתו, מונע חסד מתוך ביתו, שנאמר למס מרעהו חסד, שכן בלשון יוונית קורין לכלב למס, רב נחמן בר יצחק אמר, אף פורק ממנו יראת שמים, שנאמר ויראת שדי יעזוב".
וכתב רבינו בחיי ז"ל דברים כב, ח. "השמר לך ושמור נפשך מאד", ולכך יצוה כי כשיבנה ביתו שיעשה מעקה לגגו ולא יניח ברשותו נזק ומכשול להכשל בו בני אדם, ולא ישים דמים בביתו, וכענין זה המגדל כלב רע או המעמיד סולם רעוע בתוך ביתו, וכן הזכירו ז"ל. כי יפול הנופל, שמא יפול".


ועיין למהרש"ל בים של שלמה שם, שכתב אפילו אינו רע, ואפילו קשור בשלשלת אסור מפני הפחד ממנו. וכתב המהרש"א בחידושי אגדות "ואמר ויראת שדי יעזוב דפורק ממנו כו' דדרך מגדל הכלב להעמידו על הפתח לשמירת ביתו ויראת שדי שהיא על המזוזה לשמירת פתח ביתו הוא יעזוב ופורק". ראה כמה רעה גרם לעצמו, שהמזוזה אינה מועילה לבית.


והרב שפת אמת ז"ל פירש "מה שנקרא כלב רע, הוא בעל מום ועקרו שיניו וצפרניו, ובכל זאת אסור להחזיקו".

ב, ובתלמוד בבא קמא פג, א. "תניא, רבי אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. למאי נפקא מינה? למיקם עליה בארור. ועיין בספר יראים סימן ר"י שכתב על פי הגמרא בבא קמא שהמגדלו בביתו הוא ארור. וכן כתב רבנו שניאור זלמן מלאדי ז"ל בשלחן ערוך שלו בחושן משפט הלכות שמירת הנפש. ועיין בדרך פיקודיך מ"ע א' כתב שהוא בנידוי. ובספר סודי רזייא חלק א בפתיחה כתב שהוא כעובד עבודה זרה, ויראת שדי יעזוב, שהוא מתפלל לאבינו שבשמיים, ובוטח בו שיצילנו מכל רע, ויברכהו בפריה ורביה, וישמרהו מהמזיקים, ומעלים עיניו מהעניים הרוצים להיכנס אליו ולהשביע רעבונם.

ג,  ועיין בפתחי חושן חלק ו, פרק ה, הערה צו שו"ע סימן תט, ג, ובשו"ע הרב ה' שמירת גוף ונפש, שמא תפיל אשה מיראתו, ולדבריו גם זה בכלל מכשול שיש בו משום סכנה, שיש בו משום עשה ול"ת (עי' פרק ב סעיף ג), וסיים שהמגדל כלב רע עומד בארור כמו המגדל חזירים (עי' שו"ע שם), ומשמע בשו"ע סימן שצה, א. שגם כלב שאינו נושך אלא על ידי שסוי הוא בכלל כלב רע שאסור להניחו.

ד, ועל פי הזוהר הקדוש וחכמי הקבלה יש בזה דברים חמורים ביותר, והמזיקים חס ושלום באים עמו.

 

bottom of page