top of page

טו באב

מתוך תשובות של הרב בן ציון מוצפי בדורש ציון

 

דורשי רשומות אמרו שמיום טו באב ואילך, מתעוררים ניצוצי אור ימי הדין והרחמים על ישראל, להזהיר ולעורר ולהתכונן במעשיו לקראת יום הדין.

ביום זה מתחילה השפעת האהבה של הקב"ה לישראל, והוא מביט אז בשכינת עוזו המתגלה על עמו. ואמרו חז"ל בתענית כו' א', 

 

יש מעלה מסויימת ביום זה אם מנצלים אותו באופן מעשי לבצע פעולות חיוביות בקידום קשר של שידוך,

אך מכאן ועד הפיכתו ליום מיסטי ומשפיע ומפעיל כרובוט על האדם רחוקה הדרך. 

 

יש ביום זה תחנת דרך לעשות בחינה מחודשת ושינוי כיוון מתוך חשבון נפש, ונטילת יוזמה והיערכות מחודשת,

אך חלילה לשבת בחיבוק ידים ולטעון הזיווג יגיע אלי במשלוח הביתה.

 

חמשה דברים אירעו ביום זה.

א,פסקו דור המדבר מלמות.

ב,הותר שבט בנימין לבוא בקהל ישרא לאחר מעשה פילגש בגבעה.

ג,הותרו השבטים להתחתן אלה עם אלה, בעבור פרשת הנחלות של בנות צלפחד.

ד,ניתנו הרוגי ביתר לקבורה.

ה,יום שסיימו לכרות עצים לבית המקדש. על כל אלה קבעוהו ליום טוב.

bottom of page